Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach,... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku obejmujące przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podatnik podatnik przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości jest w całości zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości jest częściowo zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. podatnik odpłatnie zbył nieruchomość, jej część lub udział w nieruchomości czy nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego? czy w skład nieruchomości wchodzą grunty, które w związku z odpłatnym zbyciem utracą charakter rolny? czy nieruchomość składa się wyłącznie z gruntów, które w związku z odpłatnym zbyciem utracą charakter rolny? tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik odpłatnie zbył nieruchomość, jej część lub udział w nieruchomości

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Należy zwrócić uwagę, że dopiero od 1.01.2019 r. z przepisu tego wynika wprost, że zwolnieniem objęte mogą być przychody z odpłatnego zbycia udziałów w takich nieruchomościach. Do końca 2018 r. kwestia możliwości korzystania z omawianego zwolnienia takich przychodów była sporna.

Krok: czy nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

Z art. 2 ust. 4 u.p.d.o.f. wynika, iż gospodarstwem rolnym w rozumieniu tej ustawy jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) - dalej u.p.r. A zatem za gospodarstwo rolne na użytek wskazanego zwolnienia uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (zob. art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 u.p.r.).

A zatem warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., jest, aby nieruchomość wchodziła w skład obszaru gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Warunek ten może być spełniony również w przypadkach, gdy na skutek sprzedaży podatnik przestaje posiadać gospodarstwo rolne (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24.11.2014 r., IBPBII/2/415-766/14/MW).

Omawiany warunek nie jest natomiast spełniony, jeżeli nieruchomość wchodzi w skład obszaru wskazanych gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej (w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej), których łączna powierzchnia nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9.04.2015 r., IBPBII/2/4511-51/15/MZM).