Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim

Procedura pozwala ustalić czy będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim nabywca przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie nabywca przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie nabycie przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie nie będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4b u.p.s.d. osoba fizyczna nabędzie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własność przedsiębiorstwa innej osoby fizycznej lub udziału w nim czy nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie zostanie w terminie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego? czy nabywca będzie prowadził przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia? tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna nabędzie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własność przedsiębiorstwa innej osoby fizycznej lub udziału w nim

Z dniem 25.11.2018 r. zostało dodane zwolnienie od podatku od spadków i darowizn obejmujące nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim. Zwolnienie to stosuje się do nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, które nastąpiło od dnia wejścia w życie tego zwolnienia (zob. art. 131 ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, Dz.U. z 2021 r. poz. 170 ze zm.). Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki.

Krok: czy nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w przedsiębiorstwie zostanie w terminie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego?

Pierwszym warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 4b ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 ze zm.) – dalej u.p.s.d., jest zgłoszenie przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (wzór tego zgłoszenia zostanie określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego (zob. art. 4b ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.).