Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. zastosowanie ma zwolnienie od podatku od spadków i darowizn obejmujące nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwa rolne lub ich część.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część podatnik podatnik czy skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe w świetle przepisów o pomocy de minimis? nabycie nieruchomości jest zwolnione od podatku jako nabycie własności gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne lub jego część nabycie nieruchomości nie jest zwolnione od podatku jako nabycie własności gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne lub jego część osoba fizyczna nabywa własność lub udział we współwłasności nieruchomości czy grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część? czy w wyniku nabycia zostało utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne? czy powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia jest nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha? czy gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna nabywa własność lub udział we współwłasności nieruchomości

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 596 z późn. zm.) - dalej u.p.s.d., w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. zwolnione od podatku może być nabycie własności (w tym udziałów we współwłasności – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r., 0111-KDIB4.4015.26.2017.2.MD) gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Zwolnienie to ma węższy zakres od zwolnienia, o którym mowa była w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r., gdyż nie obejmuje:

1) nabycia praw wieczystego użytkowania gruntów, jak również własności gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) wszelkich części składowych w postaci budynków i budowli (jak miała się rzecz poprzednio - wyłączonych spod zakresu zwolnienia).

Krok: czy grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część?

Omawiane zwolnienie będzie mogło mieć zastosowanie, jeżeli nabywany grunt stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub jego część. Wskazać w związku z tym należy, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) - dalej u.p.r., za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 u.p.r. (czyli - jak stanowi art. 1 u.p.r. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.