Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.

Krok: osoba fizyczna otrzymuje dopłatę do wypoczynku

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zwolnione od podatku mogą być dopłaty do wypoczynku. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki. Spełnienie tych warunków omawianego zwolnienia powinno być właściwie udokumentowane. Jak bowiem wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5.11.2012 r., IPTPB1/415-462/12-4/MD, „do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f. niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata (w razie wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy, czy świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub czy zajmuje się statutowo tego typu działalnością);

2) formę wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko);

3) imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku;

4) imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty;

5) kwotę i datę dokonania zapłaty”.

Krok: czy wypoczynek jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie?

Pierwszym warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f., jest, aby wypoczynek był zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Ze zwolnienia nie korzystają zatem tzw. „wczasy pod gruszą” czy dopłaty do wypoczynku organizowanego na własną rękę.

Jak przy tym wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 5.12.2013 r., IPPB4/415-579/13-3/JK: „wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Powołany przepis nie wskazuje, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością. Istotne jest to, czy tego typu wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Tak więc, zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu”.

Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w stanowiącym zmianę interpretacji indywidualnej piśmie z 4.12.2013 r., DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13, w którym czytamy, że omawiany warunek „jest spełniony, gdy organizacją wypoczynku zajmuje się uprawniony do tego podmiot, którym w szczególności może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, jak również szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 ze zm.)”. Dlatego też ze zwolnienia korzystają nie tylko dopłaty do typowych wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, ale również, przykładowo, dopłaty do tzw. „zielonych szkół” (zob. przykładowo stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo Ministra Finansów z 30.11.2010 r., DD3/033/159/CRS/10/PK-966).

Krok: czy wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska albo pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówce leczniczo-sanatoryjnej, rehabilitacyjno-szkoleniowej lub leczniczo-opiekuńczej?

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie tylko, jeżeli wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym albo pobytu w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych (przy czym zwolnieniem objęte mogą być nie tylko dopłaty do wypoczynku w kraju, ale również dopłaty do wypoczynku za granicą). Dopłaty do innych form wypoczynku nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.

Krok: czy dopłata dotyczy uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18. roku życia?

W przeszłości można się było spotkać ze stanowiskiem, iż w takich przypadkach zwolnienie ma tylko częściowe zastosowanie (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19.10.2010 r., ILPB2/415-879/10-2/WM). Obecnie jednak przyjmuje się, że jeżeli tylko 18. rok życia nie był ukończony w dniu rozpoczęcia wypoczynku, zwolnienie ma zastosowanie w całości. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20.12.2013 r., ILPB1/415-1146/13-3/TW, „dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f., istotne jest, by w momencie rozpoczęcia wypoczynku dziecko nie miało ukończone 18 lat. Nie ma natomiast znaczenia fakt ukończenia 18. roku życia w trakcie odbywania wypoczynku, jak również moment wypłaty. Tak więc, bez znaczenia dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia ma fakt, że dziecko pracownika ukończyło 18 rok życia w ostatnim dniu trwania wypoczynku”.

Podkreślić przy tym należy, że istotny jest wiek dziecka w momencie trwania wypoczynku, a nie w momencie otrzymania dopłaty. Jak wyjaśnił Minister Finansów w stanowiącym zmianę interpretacji indywidualnej piśmie z 4.12.2013 r., DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13, „dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotny jest wiek dziecka w trakcie pobytu na wczasach, kolonii, zimowisku, obozie lub leczeniu w placówkach wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f., a nie wiek dziecka w momencie otrzymania dopłaty. Jednocześnie należy zauważyć, iż przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają regulacji, która zobowiązywałaby do podziału otrzymanej kwoty dopłaty proporcjonalnie do liczby dni przypadających na wypoczynek małoletniego dziecka, które podczas spędzania czasu na odpoczynku uzyskało pełnoletniość. Z tych też względów przyjąć należy, iż warunek wieku jest spełniony, jeżeli w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku, pobytu lub przejazdów (a nie przez cały jego okres), dziecko nie miało ukończonych 18 lat”.

Krok: dopłata do wypoczynku jest w całości lub do wysokości limitu zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.

Jeżeli warunki omawianego zwolnienia są spełnione, przysługuje ono - zależnie od źródła finansowania - niezależnie od wysokości dopłaty albo do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 1.01.2018 r.; do końca 2017 r. limit ten wynosił 760 zł). I tak zwolnienie:

1) ma zastosowanie niezależnie od wysokości dopłaty, jeżeli dopłata finansowana jest z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (np. w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.09.2001 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny, Dz.U. Nr 116, poz. 1248 ze zm.);

2) przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł - w przypadku finansowania dopłat do wypoczynku dzieci z innych źródeł, w szczególności ze środków obrotowych pracodawcy (przy czym limit 2000 zł jest limitem „na pracownika”, a nie „na dziecko”; oznacza to, że w przypadku dopłat do wypoczynku do dwóch lub więcej dzieci o łącznej wysokości przekraczającej 2000  zł zwolniona od podatku będzie tylko część dopłat nawet, jeżeli dopłaty na poszczególne dzieci kwoty 2000 zł nie przekraczają).

Krok: dopłata do wypoczynku nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.