Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.

Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży podatnik lub płatnik podatnik lub płatnik dopłata do wypoczynku jest w całości lub do wysokości limitu zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f. dopłata do wypoczynku nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f. osoba fizyczna otrzymuje dopłatę do wypoczynku czy wypoczynek jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie? czy wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska albo pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówce leczniczo-sanatoryjnej, rehabilitacyjno-szkoleniowej lub leczniczo-opiekuńczej? czy dopłata dotyczy uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18. roku życia? tak nie tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna otrzymuje dopłatę do wypoczynku

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., zwolnione od podatku mogą być dopłaty do wypoczynku. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki. Spełnienie tych warunków omawianego zwolnienia powinno być właściwie udokumentowane. Jak bowiem wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5.11.2012 r., IPTPB1/415-462/12-4/MD, „do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f. niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata (w razie wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy, czy świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub czy zajmuje się statutowo tego typu działalnością);

2) formę wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko);

3) imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku;

4) imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty;

5) kwotę i datę dokonania zapłaty”.

Krok: czy wypoczynek jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie?

Pierwszym warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f., jest, aby wypoczynek był zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Ze zwolnienia nie korzystają zatem tzw. „wczasy pod gruszą” czy dopłaty do wypoczynku organizowanego na własną rękę.

Jak przy tym wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 5.12.2013 r., IPPB4/415-579/13-3/JK: „wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Powołany przepis nie wskazuje, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością. Istotne jest to, czy tego typu wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Tak więc, zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu”.

Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w stanowiącym zmianę interpretacji indywidualnej piśmie z 4.12.2013 r., DD3/033/272/MCA/13/RD-125985/13, w którym czytamy, że omawiany warunek „jest spełniony, gdy organizacją wypoczynku zajmuje się uprawniony do tego podmiot, którym w szczególności może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, jak również szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 ze zm.)”. Dlatego też ze zwolnienia korzystają nie tylko dopłaty do typowych wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, ale również, przykładowo, dopłaty do tzw. „zielonych szkół” (zob. przykładowo stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo Ministra Finansów z 30.11.2010 r., DD3/033/159/CRS/10/PK-966).