Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe

Procedura pozwala ustalić zakres zwolnienia od podatku obejmującego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f.

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe podatnik podatnik czy w ciągu 3 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód został częściowo wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe? zwolnienie od podatku obejmuje część dochodu osiągniętego przez podatnika zwolnienie od podatku obejmuje całość dochodu osiągniętego przez podatnika zwolnienie od podatku nie obejmuje żadnej części dochodu osiągniętego przez podatnika osoba fizyczna osiągnęła dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f. czy w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód został w całości wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe? tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna osiągnęła dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 30e ust. 1 ustawy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f. (tj. spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych lub użytkowych, praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych oraz praw wieczystego użytkowania gruntów) są co do zasady opodatkowane podatkiem dochodowym obliczanym według stawki 19%. Istnieje jednak zwolnienie od podatku, które obejmuje dochody, o których mowa w art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f. Zwolnienie to określa art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

Krok: czy w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód został w całości wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe?

Od 1.01.2019 r. zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., obejmuje dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat (do końca 2018 r. były to 2 lata) od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (z zastrzeżeniem, że udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych).

W świetle tego przepisu przeznaczenie - w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie - na własne cele mieszkaniowe całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e u.p.d.o.f., powoduje, że zwolniony od podatku jest cały uzyskany z tego tytułu dochód.

Odnośnie wydatków na własne cele mieszkaniowe - zob. procedura Wydatki na własne cele mieszkaniowe.