Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej

Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej

Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej

Procedura pozwala ustalić czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej.

spółka komandytowa spółka komandytowa połowa przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej zwolnienie części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej nie ma zastosowania komandytariusz spółki komandytowej uzyskał przychód z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski czy kwota przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej przekroczyła w roku podatkowym 120.000 zł? czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń stosowania zwolnienia? nie tak nie tak

Krok: komandytariusz spółki komandytowej uzyskał przychód z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

Od 1.01.2021 r. lub – w przypadku spółek, które postanowiły o opóźnieniu rozpoczęciu stosowania nowych przepisów – od 1.05.2021 r. spółki komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowanymi zryczałtowanym podatkiem dochodowym obliczanym według stawki 19% przychodami komandytariuszy tych spółek są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Przychody te częściowo mogą jednak korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie te określają przepisy art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f. oraz art. 22 ust. 4e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.

Krok: czy kwota przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej przekroczyła w roku podatkowym 120.000 zł?

Limit zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51a u.p.d.o.f. oraz art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p., wynosi 60.000 zł w roku podatkowym (limit ten jest odrębny dla przychodów z każdej spółki, w której dany podmiot jest komandytariuszem). Zważywszy, że zwolnienia te obejmują kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, mają one zastosowanie do momentu, w którym kwota przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej nie przekroczy w roku podatkowym 120.000 zł.