Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Zwolnienie od PCC przeniesienia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Zwolnienie od PCC przeniesienia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Zwolnienie od PCC przeniesienia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. do sprzedaży gruntów ma zastosowanie zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 u.p.c.c.

Krok: dochodzi do sprzedaży gruntu

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c., zwolniona od podatku w 2016 r. jest sprzedaż niektórych gruntów wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Zakres tego zwolnienia w porównaniu z zakresem zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 u.p.c.c. w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., został istotnie zawężony. Zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do przenoszenia własności nieruchomości na podstawie umów innych niż umowa sprzedaży, jak również do przenoszenia własności (w tym sprzedaży) części składowych nieruchomości innych niż drzewa i inne rośliny. Zwolnienie nie znajduje również zastosowania w przypadkach, gdy sprzedawany grunt nie stanowi w momencie sprzedaży gospodarstwa rolnego (lecz wchodzi w skład gospodarstwa rolnego nabywcy).

Krok: czy grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część?

Warunkiem omawianego zwolnienia jest, aby sprzedawany grunt stanowił gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wskazać w związku z tym należy, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) - dalej u.p.r., za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 u.p.r. (czyli - jak wynika z art. 1 u.p.r. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację