Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd

Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd

Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd

Zwolnienie od kosztów sądowych przez sąd sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący zwolnienie od kosztów sądowych w części badanie zasadności wniosku oddalenie wniosku zwolnienie od kosztów sądowych w całości przyjęcie wniosku czy to ponowny wniosek? badanie czy jest oparty na tych samych okolicznościach odrzucenie wniosku badanie formalne wniosku zwrot wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego strona strona wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych spełnia wymagania nie spełnia wymagań w całości niezasadny częściowo zasadny w całości zasadny nieusunięte usunięte tak nie te same okoliczności nowe okoliczności

Krok: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek można zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy (art. 105 ust. 1 u.k.s.c.).

Strona może złożył wniosek również w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania; sąd ten niezwłocznie przesyła wniosek sądowi właściwemu (art. 105 ust. 2 u.k.s.c.).

Zgłoszenie wniosku w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa wstrzymuje bieg toczącego się postępowania (art. 112 ust. 1 u.k.s.c.).

Wniosek zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma przerywa bieg terminu na opłacenie pisma.

Do wniosku osoby fizycznej powinno być dołączone oświadczenie strony o stanie rodzinnym i majątkowym sporządzone według ustalonego wzoru (art. 102 ust. 2 u.k.s.c.).

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może zostać cofnięty, dopóki nie zostanie rozpoznany przez sąd. Cofnięcie wniosku nie wymaga zgody strony przeciwnej, ani nie podlega ocenie ze strony sądu, np. czy nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo nie zmierza do obejścia prawa. Przepis art. 203 § 4 k.p.c. nie znajdzie bowiem zastosowania. W wypadku cofnięcia wniosku, sąd powinien wydać postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku. Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie, albowiem nie jest to orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

Oświadczenie nie musi być jednak sporządzone na „urzędowym druku”.

Kluczowe orzecznictwo:

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2007 r., V CZ 11/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 8.

Krok: odrzucenie wniosku

Postanowienie niezaskarżalne.