Skibińska Małgorzata, Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Obowiązek utworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) spoczywa na wszystkich podmiotach zatrudniających, z wyjątkiem tych podmiotów, które obejmie ustawowe zwolnienie z tego wymogu.

Krok: Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK

Obowiązek utworzenia PPK ciąży na podmiotach zatrudniających. Pod pojęciem podmiotów zatrudniających rozumie się:

– pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy,

– nakładców,

– rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie spółek rolniczych,

– zleceniodawców zatrudniających osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

– podmioty, w których działa rada nadzorcza.

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK Czy podmiot jest zwolniony z obowiązku tworzenia PPK? Brak obowiązku utworzenia PPK Analiza przepisów związanych z tworzeniem PPK Podmiot zwolniony z obowiązku tworzenia PPK Pozostałe podmioty zwolnione z obowiązku tworzenia PPK Zwolnienie z finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK Obowiązek utworzenia PPK Nie Tak Tak

Krok: Podmiot zwolniony z obowiązku tworzenia PPK

Przepisy prawa wyłączają obowiązek utworzenia PPK w stosunku do określonych podmiotów. Należą do nich podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ich stosowaniem ustawy o PPK, prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych), jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie. Przy czym prowadzenie PPE zwalnia z obowiązku założenia PPK tylko wówczas, gdy jest prowadzone w dniu objęcia danego podmiotu stosowaniem ustawy.