Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

Obowiązek utworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) spoczywa na wszystkich podmiotach zatrudniających, z wyjątkiem tych podmiotów, które obejmie ustawowe zwolnienie z tego wymogu.

Krok: Podmiot zobowiązany do tworzenia PPK

Obowiązek utworzenia PPK ciąży na podmiotach zatrudniających. Pod pojęciem podmiotów zatrudniających rozumie się:

– pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy,

– nakładców,

– rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie spółek rolniczych,

– zleceniodawców zatrudniających osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy świadczenia usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

– podmioty, w których działa rada nadzorcza.

Krok: Podmiot zwolniony z obowiązku tworzenia PPK

Przepisy prawa wyłączają obowiązek utworzenia PPK w stosunku do określonych podmiotów. Należą do nich podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ich stosowaniem ustawy o PPK, prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych), jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie. Przy czym prowadzenie PPE zwalnia z obowiązku założenia PPK tylko wówczas, gdy jest prowadzone w dniu objęcia danego podmiotu stosowaniem ustawy.

Krok: Pozostałe podmioty zwolnione z obowiązku tworzenia PPK

Obowiązek tworzenia PPK nie obejmuje również:

– mikroprzedsiębiorców, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

– podmiotów zatrudniających będących osobami fizycznymi, które zatrudniają w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

– osób samozatrudnionych, służb mundurowych, a także rolników

Krok: Zwolnienie z finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK

Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.