Bogusiak Marta, Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza

Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza

Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza

Procedura przybliża zasady zwoływania konsylium lekarskiego, ale także zasięgania opinii innego lekarza - zarówno z inicjatywy pacjenta, jak i samego lekarza udzielającego świadczeń.

Analogiczne postępowanie będzie dotyczyło żądania zaciągnięcia przez pielęgniarkę (położną) opinii innej pielęgniarki (położnej), z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku świadczeń pielęgniarskich nie przewiduje się zwoływania konsylium pielęgniarskiego.

Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza pacjent pacjent otrzymanie informacji żądanie pacjenta wystąpienie wątpliwości dotyczących leczenia lekarz lekarz zwołanie konsylium przez lekarza odmowa zwołania konsylium przez lekarza poinformowanie pacjenta o odmowie zwołania konsylium odnotowanie odmowy w dokumentacji medycznej poinformowanie pacjenta o wyniku konsylium protokół z konsylium wystąpienie wątpliwości dotyczących leczenia konsylium żądanie lekarza odnotowanie żądania w dokumentacji medycznej pacjenta możliwe działania analiza przypadku odebranie żądania

Krok: wystąpienie wątpliwości dotyczących leczenia

Zgodnie z wymogiem art. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. - lekarz udzielający pacjentowi świadczeń zdrowotnych, z własnej inicjatywy powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie, jeżeli poweźmie wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne odnośnie procesu leczenia danego pacjenta.

Krok: żądanie pacjenta

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p. pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz:

a) zasięgnął opinii innego lekarza lub

b) zwołał konsylium lekarskie.

Zapisy dające pacjentowi uprawnienie do żądania zasięgnięcia przez lekarza opinii innego lekarza znajduję się ponadto w art. 37 u.z.l.l.d. oraz w art. 54 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Żądanie zwołania konsylium lub zaciągnięcia opinii innego lekarza jest prawem pacjenta i nie wymaga się, aby pacjent żądanie swe motywował. Nie jest również konieczna żadna szczególna forma żądania, w szczególności może być ono zgłoszone lekarzowi ustnie. W związku z powyższym przyjmuje się, że po stronie lekarza obowiązek określonego zachowania się powstanie dopiero wówczas, jeżeli na podstawie analizy danego przypadku stwierdzi on, że konieczność zasięgnięcia dodatkowej opinii lub zorganizowania konsylium lekarskiego jest uzasadniona w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 6 ust. 4 u.p.p.).

Zgłaszając żądanie pacjent może ograniczyć się wyłącznie do wyrażenia woli zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium, jak również w żądaniu swym wskazać osobę konkretnego lekarza, u którego chciałby, aby opinia została zaciągnięta (por. D. Karkowska [w:] „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz”, publ. Lex 2012 oraz „Prawo pacjenta do żądania innej opinii lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego”, komentarz praktyczny, nr 97898). Żądaniem tym lekarz nie jest związany, powinien jednak ocenić jego zasadność w kontekście aktualnej wiedzy medycznej.