Dauter Bogusław, Związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autorzy:

Związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA

Związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA

Związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA

W razie wydania przez NSA orzeczenia uwzględniającego skargę kasacyjną, tj. uchylającego zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, sąd ten związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu pierwszej instancji wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy nie może być oparta na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA. Omawiana procedura, poza wskazaniem na istotę związania wykładnią prawa dokonaną przez NSA, odwołuje się także do relacji pomiędzy wykładnią prawa a oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania.

Związanie wykładnią prawa dokonaną w sprawie przez NSA wsa przewodniczący skład orzekający wsa przewodniczący skład orzekający przedstawienie skargi kasacyjnej wraz z aktami sprawy NSA badanie dopuszczalności i warunków formalnych skargi kasacyjnej otrzymanie skargi kasacyjnej doręczenie odpisu orzeczenia wsa z uzasadnieniem odebranie akt wydanie orzeczenia po ponownym rozpoznaniu sprawy strona strona wniesienie skargi kasacyjnej odebranie odpisu orzeczenia wsa z uzasadnieniem sporządzenie skargi kasacyjnej od orzeczenia po ponownym rozpoznaniu sprawy odebranie odpisu orzeczenia NSA z uzasadnieniem NSA skład orzekający przewodniczący NSA skład orzekający przewodniczący sporządzenie uzasadnienia rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie wydanie orzeczenia uchylającego zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania badanie dopuszczalności i warunków formalnych skargi kasacyjnej otrzymanie skargi kasacyjnej wyznaczenie rozprawy dręczenie odpisu orzeczenia NSA z uzasadnieniem zwrot akt sprawy wsa doręczenie stronom zwrot akt 30 dni 30 dni

Krok: wydanie orzeczenia uchylającego zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania

W sytuacji uwzględnienia skargi kasacyjnej, NSA uchyla zaskarżone orzeczenie (wyrok lub postanowienie) w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który je wydał. NSA uwzględnia skargę kasacyjną, tj. wydaje orzeczenie kasatoryjne, jeśli uzna przytoczone w niej podstawy kasacyjne za uzasadnione lub stwierdzi, że zachodzi przypadek nieważności postępowania (tę ostatnią przesłankę NSA bierze pod rozwagę zawsze z urzędu - por. art. 183 p.p.s.a.).

O formie orzeczenia decyduje przedmiot rozstrzygnięcia (jeżeli skargą kasacyjną zaskarżono wyrok, to uchylenie przez NSA wyroku WSA następuje również w formie wyroku, ta sama zasada odnosi się do postanowień – por. art. 181 § 2 p.p.s.a.).

NSA jest związany orzeczeniem od chwili jego ogłoszenia na rozprawie (posiedzeniu jawnym), a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym - od podpisania jego sentencji, w przypadku postanowienia od chwili jego podpisania wraz z uzasadnieniem.

Krok: sporządzenie uzasadnienia

NSA sporządza uzasadnienie orzeczenia (wyroku i postanowienia) z urzędu w terminie 30 dni od dnia jego wydania.