Bartosiewicz Adam, Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Procedura ma na celu zaprezentowanie skutków – dla polskiego dostawcy wysyłającego towary do innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off – zniszczenia (utraty) towarów znajdujących się w tym magazynie.

Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off podatnik podatnik towary w magazynie na moment weryfikacji na moment utraty znany termin? utrata/zniszczenie tak nie

Krok: towary w magazynie

Magazyny call-off oraz magazyny (składy) konsygnacyjne są szczególnym rozwiązaniem, które ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki, odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

W Polsce obowiązują od 1.07.2020 r. całkowicie nowe przepisy w tym względzie, stanowiące implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 311, s. 3). Dyrektywa ta zawiera pakiet tzw. quick-fixes, czyli szybkich zmian (czy też „łat”, jak określają to inni).

Jednym z trzech celów ww. dyrektywy jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, m.in. w zakresie przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym.

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej (skutkującej czynnością zrównaną z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w państwie położenia magazynu) z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

Obowiązek ten obciąża polskiego podatnika, który prowadzi magazyn typu call-off. Nie jest to obowiązek, który ciążyłby na (zagranicznym) dostawcy.

Towary mogą się w magazynie znajdować – z „zawieszeniem” skutków podatkowych – przez okres 12 miesięcy.

Krok: utrata/zniszczenie

W szczególny sposób podchodzi się także do przypadków zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.

Z przepisów wynika bowiem, że takie przypadki skutkują koniecznością rozliczenia wcześniejszego przemieszczenia tych towarów u dostawcy jako czynności zrównanej z WDT (tzw. nietransakcyjne WDT).

Z przepisów ustawy wynika, że nie ma znaczenia przyczyna zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów znajdujących się w magazynie. Także zniszczenie, utrata lub kradzież towarów następująca bez winy dostawcy, czy też z przyczyn nieleżących po jego stronie, skutkuje koniecznością rozliczenia przez tego ostatniego nietransakcyjnego WDT.

Nie ma również znaczenia wielkość, liczba, czy też wartość utraconych towarów znajdujących się w magazynie. Również straty nieprzekraczające określonych ułamków ogólnej liczby, czy też wartości towarów danego rodzaju znajdujących się w magazynie skutkują koniecznością rozliczenia podatku należnego.

Można wspomnieć, że Komitet ds. VAT w swoich wytycznych z 3.06.2019 r. (Working Paper No 973) prawie jednomyślnie uznał, że niewielkie straty w towarach znajdujących się pod procedurą magazynu typu call-off, które wynikają z faktycznych właściwości towarów lub z nieprzewidzianych okoliczności, lub objęte są pozwoleniem właściwych władz, nie powinny skutkować koniecznością rozliczenia podatku należnego. Podkreślono jednocześnie, że niewielkie straty to straty nieprzekraczające 5% wartości lub ilości towarów z chwili ich wprowadzenia do magazynu.