Dauter Bogusław, Zmiana ustanowionego rzecznika patentowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Zmiana ustanowionego rzecznika patentowego

Zmiana ustanowionego rzecznika patentowego

Zmiana ustanowionego rzecznika patentowego

Strona, której zostało udzielone prawo pomocy w postaci ustanowienia dla niej rzecznika patentowego może zrezygnować z tej formy pomocy. Fakt korzystania z pomocy prawnej udzielanej z urzędu nie może pozbawiać strony uprawnień, które by jej przysługiwały, gdyby korzystała z pomocy prawnej świadczonej przez rzecznika patentowego z wyboru (M. Niezgódka-Medek, S. Babiarz, B. Dauter, Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2009, s. 255). W konsekwencji strona może wypowiedzieć pełnomocnictwo. W praktyce często niezadowolenie ze współpracy z danym rzecznikiem patentowym nie oznacza woli całkowitej rezygnacji z pomocy prawnej tylko wiąże się z udzieleniem upoważnienia do reprezentacji przez rzecznika patentowego lub innego pełnomocnika z wyboru (co stanowi podstawę do cofnięcia prawa pomocy, por. art. 249 p.p.s.a.) albo wnioskiem strony o wyznaczenie innego rzecznika patentowego. Zmiana wyznaczonego rzecznika patentowego może także wynikać z inicjatywy mandanta, jednakże jest ona ściśle ograniczona. Podmiotem kompetentnym do dokonania zmiany jest organ samorządu zawodowego.

Zmiana ustanowionego rzecznika patentowego rzecznik patentowy nowo wyznaczony rzecznik patentowy nowo wyznaczony odebranie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany rzecznika patentowego Krajowa Rada Rzeczników Patentowych Krajowa Rada Rzeczników Patentowych odebranie wniosku o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego badanie zasadności wniosku zmiana wyznaczonego rzecznika patentowego odmowa zmiany wyznaczonego rzecznika patentowego otrzymanie zawiadomienia wraz z odpisem postanowienia rzecznik patentowy rzecznik patentowy odebranie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany rzecznika patentowego wniosek o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego wojewódzki sąd administracyjny przewodniczący wojewódzki sąd administracyjny przewodniczący zawiadomienie, że opinia nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności odebranie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany rzecznika patentowego odebranie wniosku o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego pouczenie o sposobie załatwienia pisma strona strona odebranie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany rzecznika patentowego wniosek o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego wniosek strony o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego odebranie pouczenia zasadny niezasadny

Krok: wniosek strony o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego

Strona nie ma obowiązku korzystania z pomocy prawnej udzielanej przez wyznaczonego dla niej pełnomocnika. W związku z niezadowoleniem ze świadczonych usług może dochodzić zmiany wyznaczonego rzecznika patentowego (por. M. Baduchowska, Prawo pomocy w postępowaniu sądowo-administracyjnym, Dor. Pod. 2005, nr 9, poz. 5; A. Lewandowski, Ustanowienie profesjonalnego zastępcy procesowego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ZNSA 2008, nr 6 s. 63).

Krok: odebranie wniosku o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego

W praktyce strony często składają wniosek o zmianę wyznaczonego rzecznika patentowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał postanowienie o udzieleniu stronie prawa pomocy.