Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

W dniu 31.03.2020 r. dokonano ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmiany ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k., w celu umożliwienia dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego z powodu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tych umów.

Jak wskazano w uzasadnieniu do zmiany ustawy, zmiana warunków wykonania umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą z uwagi na okoliczności spowodowane wystąpieniem COVID-19 nie powinna pozostawać bez wpływu na podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia, o ile dotyczy ona części zamówienia powierzonej do wykonania takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawcy, którymi często są przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), powinni mieć możliwość co najmniej takiej zmiany umowy łączącej ich z wykonawcą, która odpowiadałaby ustaleniom dokonanym wcześniej przez zamawiającego i wykonawcę.

W związku z powyższym, w przepisach wprost wskazano, że w przypadku dokonania zmiany umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca obowiązani są do uzgodnienia odpowiedniej zmiany łączącej ich umowy. Ustalona zmiana powinna zapewniać, że warunki wykonania przez podwykonawcę umowy łączącej go z wykonawcą nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej przez zamawiającego i wykonawcę. Nowe przepisy przewidują, że analogiczny mechanizm znajdzie zastosowanie również w przypadku umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

Krok: zamawiający zawiera aneks do umowy z wykonawcą

W przypadku dokonania zmiany umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, zamawiający powinien sprawdzić, czy odpowiednia zmiana została dokonana pomiędzy wykonawca a podwykonawcą. Następuje to w szczególności z przypadku, gdy wykonawca jako uzasadnienie podpisania aneksu podał okoliczności dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zmiana warunków wykonania umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą z uwagi na okoliczności spowodowane wystąpieniem COVID-19 nie powinna pozostawać bez wpływu na podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia, o ile dotyczy ona części zamówienia powierzonej do wykonania takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nowe przepisy stosuje się także do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

Zmiana umowy o podwykonawstwo z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zamawiający zamawiający zakończenie kontroli zamawiający zawiera aneks do umowy z wykonawcą badanie czy został zawarty aneks pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą czy istnieje potrzeba zawarcia aneksu? czy zaistniały przesłanki związane z COVID-19? czy zmiany są odpowiednie? pismo do wykonawcy tak nie tak nie nie tak

Krok: badanie czy został zawarty aneks pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą

Zamawiający dokonuje kontroli, czy wykonawca i podwykonawca uzgodnili odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w przypadku gdy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą doszło do zawarcia aneksu zmieniającego umowę zgodnie z przepisami ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k.