Zmiana uczestnika procesu budowlanego - OpenLEX

Kubiak Marcin, Zmiana uczestnika procesu budowlanego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Zmiana uczestnika procesu budowlanego

Zmiana uczestnika procesu budowlanego

Zmiana uczestnika procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego zostali wymienieni w art. 17 p.b., przy czym nie na każdej budowie wymagane jest uczestnictwo wszystkich z tych osób. Każdy z uczestników ma przypisane kompetencje oraz obowiązki i z tego powodu ustawodawca przewidział określoną formę zmiany uczestników. Co do inwestora, to ustawodawca w art. 40 p.b. zapewnił możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu. Obowiązki związane ze zmianą kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski wynikają z art. 44 p.b. Sformalizowanie zmiany wymienionych osób służy nie tylko zapewnieniu ciągłości nadzoru na budowie, ale także ciągłości kontroli organów nadzoru budowlanego nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych (Z. Niewiadomski [w:] Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 502).

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443) zostały zlikwidowany m.in. obowiązek inwestora, polegający na zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego, o zmianie uczestnika procesu budowlanego; obowiązek istniejący od początku obowiązywania ustawy - Prawo budowlane. Od dnia 28 czerwca 2015 r. obowiązek bezzwłocznego zawiadamiania organu o zmianach podmiotowych po stronie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie został zredukowany do sporządzenia oświadczenia o przejęciu obowiązków, dołączanego do dokumentacji budowy. Obowiązek zawiadamiania organu nadzoru budowlanego został zniesiony w ślad za liberalizacją procedury zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 4 p.b.).

Obowiązek w nowej postaci nadal obarcza inwestora. Zgodnie z art. 93 pkt 4 p.b. karalne jest prowadzenie robót budowlanych, choćby na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgodnie z projektem budowlanym, ale bez dołączenia do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez kierownika budowy lub kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego) i projektanta sprawującego nadzór autorski (jeżeli został nałożony obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego).

Krok: zmiana kierownika budowy (robót)

Kierownik budowy organizuje proces budowlany i czuwa nad prawidłowością wykonywania budowy; jest przedstawicielem wykonawcy na terenie budowy. Kierownik robót reprezentuje podwykonawcę i nadzoruje wykonanie określonego fragmentu robót budowlanych.

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.), jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana m.in. kierownika budowy, kierownika robót, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Wskazanie daty dokonanej zmiany ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku ustalania zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób.

Krok: zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie inwestora. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana m.in. inspektora nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki.

Zmiana uczestnika procesu budowlanego inwestor inwestor zmiana kierownika budowy (robót) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski sporządzenie oświadczenia o przejęciu obowiązków