Piaskowska Olga Maria, Zmiana przedmiotowa powództwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zmiana przedmiotowa powództwa

Zmiana przedmiotowa powództwa

Zmiana przedmiotowa powództwa

Zmiana przedmiotowa powództwa sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot wniosku badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie dopuszczalności modyfikacji powództwa czy zmiana jest dopuszczalna? niedopuszczalna modyfikacja powództwa rozpoznanie zgłoszonych przez powoda roszczeń strona powodowa strona powodowa modyfikacja powództwa tak nie nie spełnia wymaga spełnia wymagania nieusunięte usunięte gdy zmiana jakościowa gdy zmiana ilościowa

Krok: modyfikacja powództwa

1. Zmiana powództwa w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji dopuszczalna jest w każdym stanie sprawy.

2. Zmiana powództwa może polegać na zmianie zarówno ilościowej, jak i jakościowej.

3. Za zmianę powództwa nie uznaje się zrzeczenia się dotychczasowego żądania i zgłoszenia całkowicie nowego. Jest to w istocie cofnięcie pierwotnego powództwa i wniesienie nowego (por. postanowienie SN z dnia 22 stycznia 1959 r., IV CZ 292/58, OSPiKA 1960, z. 6, poz. 18).

4. Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym, które powinno spełniać wymogi przewidziane dla pozwu (art. 187 k.p.c.).

Krok: badanie formalne wniosku