Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2019 r.
Autorzy:

Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej

Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej

Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej

Procedura przedstawia czynności dokonywane przez podatników w związku ze zmianą miejsca używania kasy rejestrującej.

Krok: podatnik ma zamiar zmienić miejsce używania kasy rejestrującej

Nie ma przeszkód, aby podatnik zmienił miejsce używania kasy rejestrującej. Obowiązki ciążące w takich przypadkach na podatnikach określają przepisy § 18 oraz § 23 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) – dalej r.k.r.

Krok: przemieszczenie kasy rejestrującej w nowe miejsce

Przemieszczenie kasy rejestrującej w nowe miejsce nie wymaga zawiadamiania o takim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego ani podobnego rodzaju obowiązku.

Krok: czy kasa jest kasą online?

Obowiązki związane z przemieszczeniem kasy rejestrującej w nowe miejsce różnią się w zależności od tego czy przemieszczona kasa jest kasą online czy też jest to kasa z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Krok: dokonanie zmian w książce kasy oraz zapewnienie zmian danych zapisanych w pamięci kasy

Jak stanowi § 23 ust. 3 r.k.r., w przypadku zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii podatnik zapewnia dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana. Nie towarzyszy temu obowiązek dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej (zob. § 23 ust. 4 r.k.r.).

Krok: złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego danych dotyczących kasy

Zgodnie z § 23 ust. 2 r.k.r., podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy. Wzór tego zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do r.k.r.

Krok: podatnik zapewnia zapisanie w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz w książce kasy aktualnych, po dokonanej zmianie, danych o miejscu używania kasy

Z § 18 r.k.r. wynika, że w przypadku miejsca używania kasy online podatnik zapewnia zapisanie w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz w książce kasy aktualnych, po dokonanej zmianie, danych o miejscu używania kasy. W przypadkach takich nie ma obowiązku przekazywania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o dokonywanej zmianie. Czynność ta jest automatycznie przekazywana przez kasę do Centralnego Repozytorium Kas w postaci raportu fiskalnego zdarzeń o zmianie adresu punktu sprzedaży, który podatnik jest obowiązany wykonać po wprowadzeniu aktualnych danych do pamięci fiskalnej i do pamięci chronionej kasy.

Krok: rozpoczęcie używania kasy w nowym miejscu

Rozpoczęcie używania kasy rejestrującej w nowym miejscu może również nastąpić przed złożeniem zgłoszenia aktualizacyjnego danych dotyczących kasy. Najczęściej jednak podatnicy rozpoczynają używanie kasy w nowym miejscu po dokonaniu takiego zgłoszenia.