Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Złożenie zarzutów na sporządzany przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Złożenie zarzutów na sporządzany przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Złożenie zarzutów na sporządzany przez komornika plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Krok: przekazanie przez komornika zarzutów na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Postanowienie komornika sądowego o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji wyjątkowo nie podlega zaskarżeniu skargą, lecz zarzutami (art. 1027 § 2 k.p.c.).

Komornik zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania zarzutów właściwemu sądowi, nie badając czy zostały złożone w terminie, czy spełniają wymagania formalne ani czy zostały należy opłacone.

W odróżnieniu od skargi, zarzuty mogą zostać wniesione zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu, albowiem ustawodawca nie przewidział, że zarzuty powinny czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, tak jak uczynił to w art. 767 § 3 k.p.c. Protokół powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 809 k.p.c. Patrz również Potwierdzenie czynności protokołem.

Legitymację do złożenia zarzutów mają przede wszystkim strony postępowania egzekucyjnego oraz inne osoby uczestniczące w podziale, czyli uwzględnione w tym podziale. Poza tym prawo do złożenia zarzutów mają osoby pominięte w podziale, np. wskutek wadliwego zastosowania przepisów dotyczących kolejności zaspokajania poszczególnych należności.

Legitymacja do złożenia zarzutów przysługuje również nabywcy licytacyjnemu (szerzej np. H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 639-640 oraz H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 659).

Krok: badanie czy zarzuty zostały wniesione do właściwego sądu

Do rozpoznania zarzutów właściwy jest sąd, przy którym działa komornik (art. 758 k.p.c.). W wypadku zarzutów na plan podziału brak jest bowiem przepisu odpowiedniego do art. 767 § 1 k.p.c., według którego, jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację