Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Złożenie wniosku dowodowego

Złożenie wniosku dowodowego

Złożenie wniosku dowodowego

Krok: zgłoszenie wniosku dowodowego

Stosownie do treści art. 20512 k.p.c. strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy, jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Jeżeli natomiast nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu.

Strona składając wniosek dowodowy powinna zachować wymagania przewidziane dla tego rodzaju pisma (niezależnie od wymagań wskazanych w art. 126 k.p.c.), które przewiduje art. 2351 k.p.c.

Wnioski dowodowe w formie ustnej mogą być składane w toku rozprawy (art. 210 k.p.c.), ale również na posiedzeniu przygotowawczym - art. 2055 k.p.c.).

Krok: badanie formalne wniosku

Na sąd jest nałożony obowiązek wezwania strony do usunięcia braku w sytuacji, gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom z art. 2351 k.p.c. (art. 2352 § 1 pkt 6 k.p.c.; zob. także A. Turczyn, komentarz do art. 2351, teza nr 6 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz do niektórych przepisów, red. O.M. Piaskowska, LEX 2019).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?