Bartosiewicz Adam, Złożenie oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Złożenie oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT

Złożenie oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT

Złożenie oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT

Procedura ma na celu zaprezentowanie reguł odnoszących się do obowiązku złożenia oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT.

Złożenie oświadczenia przez udziałowców spółki opodatkowanej estońskim CIT udziałowiec udziałowiec udziałowiec spółki estońskiej brak obowiązku informacji złożenie informacji transakcje z powiązanymi więcej niż 5% udziałów podatnik podatnik wykonanie obowiązku przyjęcie oświadczenia brak obowiązku podatnik opodatkowany estońskim CIT kwalifikowany udziałowiec? oczekiwanie na oświadczenie udziałowiec wykonał obowiązek? informacja do US nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: podatnik opodatkowany estońskim CIT

Spółka opodatkowana estońskim CIT ma pewne obowiązki wobec swoich udziałowców.

Krok: kwalifikowany udziałowiec?

Informacje powinny być składne przez takich udziałowców (akcjonariuszy, wspólników), którzy posiadają w innych podmiotach bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa, nie obejmuje nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących.