Skubiszak-Kalinowska Irena, Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Badanie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W świetle art. 24 ust. 11 p.z.p. wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 u.o.k.i.k. grupę kapitałową tworzą wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę włącznie z tym przedsiębiorcą. Na temat przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jak i przesłanki wykluczenia wypowiedział się TSUE w wyroku z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie Assitur (C-538/07). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że generalne pozbawienie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw prawa do udziału w tym samym postępowaniu przetargowym jest niezgodne z prawem UE, prowadzi bowiem w konsekwencji do ograniczenia konkurencji na szczeblu wspólnotowym (pkt 28). Co istotne, w uzasadnieniu wskazano, że grupy kapitałowe mogą przybierać różne formy i obierać odmienne cele, a zatem nie można całkowicie wykluczyć, że przedsiębiorstwa zależne będą dysponowały pewną samodzielnością w prowadzeniu swej polityki handlowej i działalności gospodarczej i tym samym będą działać w sposób konkurencyjny. Oznacza to w praktyce, że zamawiający każdorazowo powinien ocenić, czy istniejący pomiędzy podmiotami stosunek dominacji ma wpływ na treść ofert złożonych przez powiązanych wykonawców. Nie można stosować automatyzmu w ocenie takich wykonawców, gdyż narusza to zasadę proporcjonalności.

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. w stosunku do stanu poprzedniego wprowadziła dwie istotne zmiany w omawianym zakresie. Po pierwsze wykonawcy nie przedstawiają już listy podmiotów z grupy, które to listy następnie analizował zamawiający, a tylko oświadczenie, że w tym samym postępowaniu nie złożył oferty żaden inny podmiot z grupy. Inny jest też moment, w którym wykonawca opowiada się co do przynależności do grupy kapitałowej - nie wraz z wnioskiem lub ofertą, a trzy dni od informacji o ocenie wniosków/informacji z otwarcia ofert. Po drugie ustawodawca rozstrzygnął, że przesłanka wykluczenia będzie miała zastosowanie zarówno przy składaniu ofert w tym samym postępowaniu, jak i ofert częściowych.

Krok: zakończenie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu/ otwarcie ofert

W przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym zamawiający kończy dokonywać ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W pozostałych trybach - zamawiający dokonuje otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.

Krok: przekazanie informacji o wynikach oceny spełniania warunków/ zamieszczenie na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

W przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, które są postępowaniami dwuetapowymi (I etap - ocena wniosków, II etap - ocena ofert) zamawiający przekazuje wykonawcom informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W pozostałych trybach jednoetapowych na podstawie art. 86 ust. 5 p.z.p. zamawiający zamieszcza na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wykonawca uzupełnienie oświadczenia czy uzupełnić oświadczenie? niezłożenie oświadczenia otrzymanie wezwania do wyjaśnień przesłanie wyjaśnień do zamawiającego przygotowanie wyjaśnień otrzymanie informacji czy złożyć oświadczenie? przyjęcie wezwania niezłożenie oświadczenia złożenie oświadczenia zamawiający zamawiający wezwanie do wyjaśnień badanie wyjaśnień wykonawcy czy wyjaśnienia potwierdzają brak zakłóceń uczciwej konkurencji? odebranie wyjaśnień od wykonawcy zakończenie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu/ otwarcie ofert badanie czy oświadczenie złożono przekazanie informacji o wynikach oceny spełniania warunków/ zamieszczenie na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert czy oświadczenie złożono prawidłowo czy wezwać wykonawcę do wyjaśnień oświadczenia? czy złożono oświadczenie? badanie uzupełnionego oświadczenia wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia zapoznanie się ze stanowiskiem wykonawcy czy wykonawca uzupełnił oświadczenie? wykonawca podlega wykluczeniu przyjęcie stanowiska wykonawcy wykonawca nie podlega wykluczeniu tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie