Piaskowska Olga Maria, Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 listopada 2023 r.
Autorzy:

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe)

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe)

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe)

Krok: zwrócenie się do notariusza celem wyznaczenia terminu złożenia oświadczenia spadkowego

Jeżeli spadkobierca decyduje się na złożenie oświadczenia spadkowego przed notariuszem, powinien ustalić uprzednio z notariuszem termin jego złożenia.

Krok:

W trakcie prowadzonego przez notariusza postępowania spadkowego konieczny jest osobisty udział wszystkich osób mogących być spadkobiercami, zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi.

Zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia musi być zawarte w tym protokole (art. 95c § 2 pkt 1 pr. not.).

Gdy spadkobierca odrzucił spadek, jego obecność u notariusza nie jest konieczna, powinni być jednak obecni jego zstępni (art. 1020 k.c., art. 931 § 2 k.c.).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe) pozostali następcy prawni pozostali następcy prawni otrzymanie informacji stawiennictwo w wyznaczonym terminie notariusz notariusz sporządzenie protokołu z otwarcia i ogłoszenia testamentu odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia czy dokonano otwarcia i ogłoszenia testamentu? sporządzenie adnotacji na protokole dziedziczenia sporządzenie protokołu dziedziczenia sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia otwarcie i ogłoszenie testamentu rejestracja aktu w systemie informatycznym pouczenie o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności przesłanie dokumentacji wraz załącznikami do sądu spadku zawiadomienie osób, których rozrządzenia testamentowe dotyczą wyznaczenie terminu czy notariusz ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów? spadkobierca spadkobierca stawiennictwo w wyznaczonym terminie złożenie oświadczenia spadkowego zwrócenie się do notariusza celem wyznaczenia terminu złożenia oświadczenia spadkowego nie tak tak nie