Wiśniewski Jarosław T., Złożenie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Złożenie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Złożenie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Złożenie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do rozpoznawania odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyłącznie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie (art. 47928 § 1 k.p.c.), w którym na podstawie art. 16 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych działa wydział do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i konsumentów).

sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący odrzucenie odwołania rozpoznanie odwołania otrzymanie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy odwołanie jest dopuszczalne? czy odwołanie złożono w terminie? badanie warunków formalnych odwołania usuwanie braków formalnych i fiskalnych odwołania tak nie tak nie nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte

Krok: otrzymanie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pełni funkcję pozwu. Przekazuje je do sądu Prezes Urzędu wraz z aktami (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), albowiem odwołanie składa się do sądu za pośrednictwem Prezesa Urzędu (art. 47928 § 2 k.p.c.). Prezes Urzędu nie przekazuje jednak odwołania, gdy uznaje je za słuszne i korzysta z prawa do autokorekty decyzji (art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Odwołanie można wnieść od każdej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). Decyzją jest zaś czynność, którą Prezes Urzędu rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę (art. 104 § 2 k.p.a.).

Krok: czy odwołanie jest dopuszczalne?

Odwołanie jest niedopuszczalne, gdy:

– nie dotyczy decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lecz innej czynności, np. postanowienia czyli czynności nierozstrzygającej o istocie sprawy (art. 123 § 2 k.p.a.);

– zostało złożone przez osobę nieuprawnioną; legitymację do wniesienia odwołania mają tylko strony postępowania zakończonego decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacja pozarządowa dopuszczona do udziału w postępowaniu przed Prezesem Urzędu na prawach strony, a ponadto na podstawie art. 7 k.p.c. prokurator.