Klatka Jędrzej, Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 28 grudnia 2016 r. do: 5 września 2019 r.
Autorzy:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi składają gminie deklaracje, w których określają, na podstawie podanych danych oraz ustalonej przez gminę stawki, wysokość ponoszonej przez siebie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ organ otrzymanie deklaracji otrzymanie nowej deklaracji właściciel nieruchomości właściciel nieruchomości brak obowiązku złożenia deklaracji złożenie deklaracji powstanie obowiązku złożenia nowej deklaracji zmiana danych określonych w deklaracji złożenie nowej deklaracji organowi posiadanie statusu właściciela nieruchomości czy nieruchomość jest zamieszkała? powstanie obowiązku złożenia deklaracji czy rada gminy podjęła uchwałę z art. 6c ust. 2 u.u.c.p.g.? powstanie obowiązku złożenia deklaracji tak nie tak nie

Krok: posiadanie statusu właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 6m ust. 1 u.u.c.p.g., obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielach nieruchomości. Deklarację należy złożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na położenie nieruchomości. Wzór deklaracji określa uchwała rady gminy podjęta w trybie art. 6n ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., a zatem nie tylko właścicieli w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Należy mieć tu również na uwadze art. 2 ust. 2a u.u.c.p.g., zgodnie z którym, jeżeli obowiązki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., mogą, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższy przepis dotyczy przykładowo sytuacji, kiedy to dany lokal nie jest zajmowany przez jego właściciela, a najemcę na podstawie umowy najmu. Obowiązki dotyczące właściciela nieruchomości określone w u.u.c.p.g. obciążają wtedy najemcę, chyba że strony umowy uregulują te kwestie w inny sposób, w drodze pisemnej umowy.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. W takiej sytuacji deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.

Krok: czy nieruchomość jest zamieszkała?

Moment zaistnienia obowiązku złożenia deklaracji jest różny w zależności od tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością zamieszkałą, czy nieruchomością niezamieszkałą.