Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zlecenie sporządzenia ekspertyzy

Zlecenie sporządzenia ekspertyzy

Zlecenie sporządzenia ekspertyzy

Ekspertyza, sporządzana w toku czynności wyjaśniających w sprawie katastrofy budowlanej, pełni rolę analogiczną do opinii biegłego w procesie administracyjnym. Jej celem jest więc wsparcie organu w jego ustaleniach wszędzie tam, gdzie wymagane są wiadomości specjalne, wykraczające poza zakres kompetencji organu nadzoru budowlanego.

Krok: wystąpienie katastrofy budowlanej

Właściwy organ powinien być zawiadomiony o zaistnieniu katastrofy budowlanej. Kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest "zobowiązany" do takiego zawiadomienia pod rygorem odpowiedzialności za wykroczenie (zob. art. 92 ust. 1 pkt 1 p.b.). Wystąpienie katastrofy budowlanej może być także stwierdzone z urzędu, w związku z dokonywanymi rutynowo czynnościami kontrolnymi. "Właściwym organem" jest tu zasadniczo powiatowy inspektor nadzory budowlanego (art. 83 ust. 1 w zw. z art. 75 p.b.), a w szczególnych przypadkach - wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (art. 83 ust. 3 w zw. art. 82 ust. 3 i 4 p.b.). Postępowanie wyjaśniające w sprawie katastrofy budowlanej może też przejąć organ wyższego stopnia lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 77 p.b.).

Krok: czy niezbędna jest ekspertyza?

Zasadniczo właściwy organ powinien dokonać ustaleń faktycznych we własnym zakresie. W szczególnych jednak przypadkach okoliczności sprawy mogą przemawiać za koniecznością zlecenia ekspertyzy. Właściwy organ zleca ekspertyzę, jeżeli jest to "niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy" (art. 78 ust. 2 p.b.). Przesłanka "niezbędności" sugeruje, że chodzi tu o przypadki szczególnie skomplikowane, wymagające np. przeprowadzenia badań czy doświadczeń, a więc wykraczające poza zadania i kompetencje organu nadzoru budowlanego.