Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej

Na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej wymagane jest uzyskanie zgody w formie decyzji. Zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zatem o zastosowaniu tej procedury decydować będzie lokalizacja drzew lub krzewów, których wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 4 pkt 10 obowiązującej ustawy o drogach publicznych, pas drogowy stanowi wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Pojęcie drogi publicznej definiuje art. 1 przywołanej powyżej ustawy. Wedle brzmienia przepisu, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Ustawodawca definiuje zarówno pojęcie drzewa, jak i krzewu. W rozumieniu ustawy drzewo należy rozumieć jako wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.). Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem (art. 5 pkt 26b u.o.p.).

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej regionalny dyrektor ochrony środowiska regionalny dyrektor ochrony środowiska możliwe reakcje organu uzgadniającego odmowa uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odebranie wniosku milczenie organu uzgodnienie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie czy wniosek dotyczy obcych gatunków topoli? ustalenie wysokości opłaty wystąpienie o uzgodnienie warunków zezwolenia odmowa wydania zezwolenia pozostawienie wniosku bez rozpoznania czy usunięcie drzew lub krzewów wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000? umorzenie postępowania ustalenie stron postępowania odebranie wniosku przekazanie wniosku organowi właściwemu badanie obowiązku uzyskania zezwolenia wydanie zezwolenia upływ terminu odebranie odmowy uzgodnienia czy istnieją podstawy uchylenia zakazu usuwania drzew lub krzewów? postępowanie dowodowe czy usunięcie drzew lub krzewów spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 badanie właściwości organu stwierdzenie istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych badanie wymogów formalnych wniosku odebranie uzgodnienia wnioskodawca wnioskodawca wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie tak wymaga nie wymaga wyłączenie obowiązku istnieje obowiązek tak nie spowoduje nie spowoduje niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia

Krok: wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Przepis art. 83 ust. 1 u.o.p. określa zarówno krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku i zainicjowania postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również krąg stron tego postępowania. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w tej kategorii spraw są wyłącznie posiadacz nieruchomości oraz właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., ale jedynie w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Krok: odebranie wniosku

Organ, do którego wniosek wpłynął, jest zobligowany rozpoznać go zgodnie z regułami przewidzianymi w k.p.a. oraz przepisami prawa materialnego.