Niewiadomski Zygmunt, Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody

Na usunięcie drzew z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody wymagane jest uzyskanie zgody w formie decyzji. Zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z odpowiednio dyrektorem parku narodowego lub właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zatem o zastosowaniu tej procedury decydować będzie lokalizacja drzew lub krzewów, których wniosek dotyczy. Definicję pojęcia ochrony krajobrazowej zawiera art. 5 pkt 8 u.o.p. Źródłem informacji o obszarach objętych ochroną krajobrazową w parkach narodowych i rezerwatach przyrody będą plany ochrony odpowiednio parku narodowego lub rezerwatu przyrody, które zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 3 pkt 3 u.o.p., określają m.in. obszary ochrony krajobrazowej tych prawnych form ochrony przyrody. Do czasu przyjęcia planu ochrony parku narodowego lub rezerwatu przyrody, informacji o obszarach ochrony krajobrazowej należy poszukiwać w zadaniach ochronnych przyjętych odpowiednio dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody (art. 22 ust. 3 pkt 4 u.o.p.).

Ustawodawca definiuje zarówno pojęcie drzewa, jak i krzewu. W rozumieniu ustawy drzewo należy rozumieć jako wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.). Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem (art. 5 pkt 26b u.o.p.).

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru objętego ochroną krajobrazową położonego w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody organ uzgadniający organ uzgadniający milczenie organu odmowa uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów możliwe reakcje organu uzgadniającego uzgodnienie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odebranie wniosku przedłożenie stanowiska organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie wystąpienie o uzgodnienie warunków zezwolenia odmowa wydania zezwolenia upływ terminu pozostawienie wniosku bez rozpoznania czy usunięcie drzew lub krzewów wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000? ustalenie obowiązku dokonania zgłoszenia ustalenie wysokości opłaty umorzenie postępowania czy zachodzi sytuacja opisana w art. 83f ust. 4 u.o.p.? zapoznanie się ze stanowiskiem organu uzgadniającego ustalenie stron postępowania odebranie wniosku przekazanie wniosku organowi właściwemu badanie obowiązku uzyskania zezwolenia postępowanie dowodowe czy usunięcie drzew lub krzewów spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych? stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 czy istnieją podstawy uchylenia zakazu usuwania drzew lub krzewów? czy wniosek dotyczy drzew lub krzewów rosnących na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody? badanie właściwości organu stwierdzenie istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych badanie wymogów formalnych wniosku wydanie zezwolenia wnioskodawca wnioskodawca wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wymaga nie wymaga nie tak wyłączenie obowiązku istnieje obowiązek spowoduje nie spowoduje tak nie tak nie niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia

Krok: wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Przepis art. 83 ust. 1 u.o.p. określa zarówno krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku i zainicjowania postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również krąg stron tego postępowania. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w tej kategorii spraw są wyłącznie posiadacz nieruchomości oraz właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., ale jedynie w sytuacji, gdy drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Krok: odebranie wniosku

Organ, do którego wniosek wpłynął, jest zobligowany rozpoznać go zgodnie z regułami przewidzianymi w k.p.a. oraz przepisami prawa materialnego.