Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości

Z uregulowań ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody wynika, iż przewidziane w art. 83 ust. 1 tej ustawy zezwolenie na wycięcie drzew jest wyjątkiem od reguły zachowania drzew jako podlegającego ochronie prawnej elementu przyrody. Przewidziane w art. 83 ust. 1 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody uregulowanie, przewidujące ochronę drzewostanu, stanowi ustawowe ograniczenie prawa własności. Cele i uregulowania ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody są zbieżne z przewidzianymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postulatami ochrony środowiska i możliwością wprowadzania związanych z nimi ograniczeń (art. 31 ust. 1, art. 5, art. 74 art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew następuje w sytuacji, gdy organ uzna, iż cel ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody, jakim jest ochrona istniejących zadrzewień nie sprzeciwia się takiemu zezwoleniu, dokona rozważenia interesu społecznego oraz interesu właściciela nieruchomości składającego wniosek, uznając prymat interesu tego ostatniego (tezy wyroku WSA w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2011 r., II SA/Sz 764/10, LEX nr 754935).

Ustawodawca definiuje zarówno pojęcie drzewa, jak i krzewu. W rozumieniu ustawy drzewo należy rozumieć jako wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.). Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem (art. 5 pkt 26b u.o.p.).

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wchodząca w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r. wyłącza obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia (art. 83f ust. 1 pkt 13 u.o.p.). Ta sama nowelizacja przewiduje brak obowiązku uzyskania zgody na usunięcie drzew będących złomami lub wywrotami usuwanych wedle reguł określonych w art. 83f ust. 1 pkt 14 u.o.p.

Kolejną nowelizacją ustawodawca modyfikuje procedurę usuwania drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla tego rodzaju przypadków przewidziana jest notyfikacja właściwemu organowi administracji publicznej chęci usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości w formie zgłoszenia (vide art. 83f ust. 4 u.o.p.).

Zgoda na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie czy usunięcie drzew lub krzewów spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych wydanie zezwolenia ustalenie wysokości opłaty czy istnieją podstawy uchylania zakazu usuwania drzew lub krzewów? stwierdzenie istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych pozostawienie wniosku bez rozpoznania postępowanie dowodowe czy usunięcie drzew lub krzewów wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000? stwierdzenie istnienia obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 ustalenie obowiązku dokonania zgłoszenia umorzenie postępowania czy zachodzi sytuacja opisana w art. 83f ust. 4 u.o.p.? ustalenie stron postępowania odmowa wydania zezwolenia odebranie wniosku badanie właściwości organu przekazanie wniosku organowi właściwemu badanie obowiązku uzyskania zezwolenia badanie wymogów formalnych wniosku wnioskodawca wnioskodawca wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów spowoduje nie spowoduje tak nie wymaga nie wymaga nie tak niewłaściwy właściwy wyłączenie obowiązku istnieje obowiązek nie spełnia spełnia

Krok: wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Przepis art. 83 ust. 1 u.o.p. określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku i zainicjowania postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w tej kategorii spraw jest posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy. Posiadaczem nieruchomości, w rozumieniu art. 83 ust. 1 u.o.p., jest zarówno posiadacz samoistny, jak i posiadacz zależny nieruchomości (teza 2 wyroku WSA w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012 r., II SA/Bk 706/11, LEX nr 1164470).

Krok: odebranie wniosku

Organ, do którego wniosek wpłynął jest zobligowany rozpoznać go zgodnie z regułami przewidzianymi w k.p.a. oraz przepisami prawa materialnego.