Musiał Krzysztof J., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autorzy:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jednym z warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych jest wyrażenie zgody przez zainteresowanego. Zgoda ta musi być wyraźna, a administrator musi potrafić wykazać fakt jej udzielenia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przetwarzający dane przetwarzający dane zamiar przetwarzania danych osobowych legalizacja przetwarzania danych osobowych uzyskanie zgody (!) możliwość  przetwarzania  danych (!) możliwość  przetwarzania  danych dziecka od osoby, której dane dotyczą od opiekuna dziecka

Krok: zamiar przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej r.o.d.o., reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 r.o.d.o. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Z kolei w myśl art. 4 pkt 2 r.o.d.o. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Krok: legalizacja przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przedmiotem niniejszej procedury jest przetwarzanie danych za zgodą danej osoby. Innych możliwości dotyczy procedura Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe).