Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - OpenLEX

Barczak Anna, Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Autorzy:

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Przedmiotem procedury jest obowiązek zgłoszenia przez posiadacza odpadów zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne. Zgłoszenie przedkładane jest marszałkowi województwa, właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Dodatkowymi uczestnikami procedury są laboratoria badawcze, Minister Klimatu oraz Komisja Europejska.

Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Komisja Europejska Komisja Europejska odebranie informacji Minister Klimatu Minister Klimatu odebranie informacji wydanie decyzji odwoławczej przekazanie informacji KE rozpatrzenie odwołania przyjęcie odwołania marszałek województwa marszałek województwa upływ jednego miesiąca zatwierdzenie zmiany klasyfikacji odpadów sprzeciw wobec zmiany zaklasyfikowania odpadów czy organ sprzeciwia się zgłoszeniu? przyjęcie zgłoszenia sprawdzenie zgłoszenia przekazanie informacji laboratorium laboratorium (!) pobranie  próbek i wykonanie  badań przekazanie wyników badań posiadacz odpadów posiadacz odpadów odebranie decyzji administracyjnej czy treść decyzji administracyjnej została zaakceptowana przez jej adresata? brak przesłanek do zgłoszenia zgłoszenie zmiany kwalifikacji odpadu wniesienie odwołania wystąpienie o pobranie próbek i wykonanie badań brak zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne odebranie wyników badań czy wynik potwierdza właściwości odpadów niebezpiecznych? tak nie tak nie nie tak

Krok: wystąpienie o pobranie próbek i wykonanie badań

Posiadacz odpadów, zamierzający zmienić klasyfikację wytwarzanych lub zagospodarowanych odpadów, występuje do laboratorium spełniającego wymagania określone w art. 147a p.o.ś. o pobranie próbek i wykonanie badań.

Wystąpienie jest niezbędne dla wykazania, że odpady nie posiadają właściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, a w przypadku odpadów posiadających właściwości zakaźne, również że nie spełniają one warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości.

Definicja „posiadacz odpadów” wynika z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. Pojęcie to jest bardzo szerokie, niebudzące większych problemów praktycznych. Według M. Górskiego, posiadaczy odpadów można podzielić na dwie grupy: posiadaczy legalnych i posiadaczy nielegalnych. Posiadacz legalny to posiadacz działający na podstawie uzyskanej zgodny na gospodarowanie odpadami albo wyraźnie z takiego obowiązku zwolniony. Posiadacz nielegalny to posiadacz takiej zgody nieposiadający oraz niepodlegający zwolnieniom z jej uzyskania. Profesor M. Górski zauważa, że „rozróżnienie to wiąże się przede wszystkim z określeniem możliwości i warunków przekazywania odpadów pomiędzy posiadaczami i ustaleniem zasad przekazywania odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami” (M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 46).

Krok: (!) pobranie próbek i wykonanie badań

Akredytowane laboratorium lub certyfikowana jednostka badawcza albo własne certyfikowane laboratorium posiadacza odpadów pobierają próbki odpadów i przeprowadzają badania.

Akredytacja laboratorium wynikająca z art. 147a ust. 1 pkt 1 p.o.ś. powinna zostać dokonana na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności.

W art. 147a ust. 1a p.o.ś. jest mowa o certyfikacie „systemu zarządzania jakością”.

Uwaga! Ryzyko: Brak definicji legalnej laboratorium

Przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej laboratorium.

Pod tym terminem należy rozumieć wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną, zajmującą się prowadzeniem określonych badań, w tym o charakterze pomiarów. Nie musi cechować ją samodzielność organizacyjna, ale musi posiadać zewnętrzne, wydane przez niezależną od podmiotu laboratorium prowadzącego jednostkę potwierdzenie jakości i prawidłowości prowadzonych badań czy pomiarów, zwane akredytacją lub uprawnieniami. Potwierdzenie dla podmiotu zobowiązanego do prowadzenia pomiarów musi dotyczyć tego rodzaju pomiarów, które ma obowiązek prowadzić (art. 147a ust. 1 p.o.ś. zdanie końcowe). Identycznego zastrzeżenia nie ma jednak w art. 147a ust. 1a p.o.ś.

Uwaga! Ryzyko: Nieprecyzyjne określenie systemu zarządzania jakością

Dokonano nieprecyzyjnego określenia, o jaki system zarządzania jakością chodzi.

Pod generalnym pojęciem „system zarządzania jakością” należy rozumieć kilka różnych tego rodzaju systemów:

– Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli HACCP;

– System Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001;

– System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008;

– System Zarządzania bezpieczeństwem żywności PN-EN ISO22000:2005;

– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001/2005;

– System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN-18001.

W związku z tym, przyjmuje się, że chodzi o każdy z tych systemów, pod warunkiem obejmowania certyfikatu w zakresie prowadzenia konkretnych badań emisji. Pod pojęciem „systemu zarządzania jakością” należy rozumieć także system EMAS.