Piaskowska Olga Maria, Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

Zgłoszenie zarzutu potrącenia

sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie oświadczenia czy zarzut został zgłoszony w piśmie procesowym? nieuwzględnienie zarzutu rozpoznanie zarzutu zarzut potrącenia dopuszczalny zarzut niedopuszczalny strona strona przy zachowaniu terminu na zgłoszenie zarzutu potrzeba zgłoszenia zarzutu potrącenia zgłoszenie zarzutu potrącenia uwzględnienie odmowa uwzględnienia nie tak

Krok: potrzeba zgłoszenia zarzutu potrącenia

Potrzeba zgłoszenia zarzutu potrącenia powinna wynikać z faktu, iż strona złożyła skutecznie zarzut potrącenia w rozumieniu prawa materialnego, tj. art. 498 i n. k.c. Skuteczne potrącenie wierzytelności prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania w całości lub w części (przez wzajemne umorzenie się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej – art. 498 § 2 k.c.).

Z procesowego punktu widzenia potrącenie stanowi jednocześnie jeden z zarzutów, jakie pozwany może podnieść, broniąc się przed żądaniami powoda, który od 7.11.2019 r. posiada swoją odrębną regulację w Kodeksie postępowania cywilnego.

Krok: przy zachowaniu terminu na zgłoszenie zarzutu

Strona może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna. Jest to pierwsze ograniczenie, które wprowadza art. 2031 k.p.c. w § 2. Zarzut zgłoszony po tym terminie jest niedopuszczalny, a strona może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne na zasadzie art. 840 § 1 pkt 2 (analogicznie do zarzutu spełnienia świadczenia)