Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) wprowadza istotną modyfikację mocno zliberalizowanych przepisów dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935). Nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej k.p.a. - wprowadza instytucję milczącego załatwienia sprawy (art. 122a–122g k.p.a.), która znajdzie zastosowanie do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w takim zakresie, w jakim nie regulują tego przepisy szczególne (tj. przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) - dalej u.o.p.). W konsekwencji organ prowadzący sprawę, jak też podmioty zainteresowane usunięciem drzew, oceniając możliwość dokonania zgłoszenia i jego skutki, zobowiązane są brać pod uwagę zarówno rozwiązania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, jak i kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie milczącego załatwienia sprawy.

Krok: powstanie obowiązku zgłoszenia

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy sytuacji, w której zostaną spełnione kumulatywnie poniższe warunki:

Po pierwsze, dotyczy on drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po drugie, dotyczy drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wartości wskazane w art. 83f ust. 4 u.o.p. (tj. odpowiednio dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego - 80 cm, dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego - 65 cm, a dla pozostałych gatunków drzew - 50 cm). Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w przepisie terminem „przekracza”, a zatem jeżeli obwód pnia nie przekracza wskazanych wartości (np. dla topoli wynosi nie więcej niż 80 cm), obowiązek zgłoszenia nie powstanie.

Krok: (!) dokonanie zgłoszenia

Nieprawidłowy zakres informacji zawartych w zgłoszeniu

Ustawodawca w art. 83f ust. 5 u.o.p. określił, jakie warunki powinno spełniać zgłoszenie. Zgodnie z przywołanym przepisem zgłoszenie musi zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte,

3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie powinno również czynić zadość wymaganiom wynikającym z przepisów ogólnych, tj. art. 63 k.p.a. Do skutecznego dokonania zgłoszenia nie jest jednak wymagane wykazanie, że zgłoszenia dokonuje posiadacz nieruchomości ani że czyni to za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli oczywiście taka zgoda jest wymagana. Powyższe może skutkować dokonywaniem zgłoszeń przez podmioty niemające do tego uprawnień. Jest to o tyle istotne, że organy otrzymujące zgłoszenie nie będą miały podstaw do badania praw zgłaszającego do usunięcia drzew.

Wobec powyższego problemu ustawodawca powinien rozważyć poszerzenie katalogu informacji, jakie muszą być zawarte w zgłoszeniu. Komentowane zgłoszenie powinno bowiem zawierać informacje związane z prawem do nieruchomości, na której znajdują się drzewa objęte zgłoszeniem (np. przewidywać obowiązek przedłożenia oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością).

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa organ organ rozważenie konieczności wniesienia sprzeciwu (!) niewniesienie  sprzeciwu odebranie zgłoszenia badanie formalne zgłoszenia przeprowadzenie oględzin wniesienie sprzeciwu osoba fizyczna osoba fizyczna powstanie obowiązku zgłoszenia (!) dokonanie  zgłoszenia sprzeciw brak sprzeciwu