Borys Adrian, Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Procedura przedstawia zagadnienia związane z zgłoszeniem wierzytelności oraz sprawdzeniem zgłoszonych wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadły upadły złożenie oświadczenia otrzymanie wezwania sędzia-komisarz sędzia-komisarz odrzucenie skargi nadanie biegu zgłoszeniu wierzytelności czy skarga spełnia warunki formalne i fiskalne? możliwy przebieg postępowania czy skarga została należycie poprawiona lub uzupełniona? zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzytelności otrzymanie skargi czy skarga została wniesiona w terminie? otrzymanie pisma poprawiającego lub uzupełniającego wniosek możliwe rozstrzygnięcia wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia skargi rozpoznanie skargi po upływie terminu syndyk syndyk otrzymanie skargi możliwy przebieg postępowania otrzymanie stanowiska upadłego czy skarga podlega uwzględnieniu przez syndyka w całości? czy zgłoszenia wierzytelności dokonano w terminie? zwrot zgłoszenia wierzytelności zamieszczenie wierzytelności na liście wezwanie wierzyciela do złożenia dokumentów odmowa uznania wierzytelnościom czy wierzyciel wpłacił zryczałtowane koszty? czy wniosek został należycie poprawiony lub uzupełniony? uznanie wierzytelności możliwe rozstrzygnięcia otrzymanie pisma poprawiającego lub uzupełniającego wniosek badanie złożonych dokumentów przekazania skargi do sędziego-komisarza czy zgłoszenie wierzytelności spełnia warunki formalne? wezwanie upadłego do złożenia oświadczenia czy wierzytelność uznaje uwzględnienie skargi w całości czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w dokumentach lub rejestrach po upływie terminu wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia wierzytelności sprawdzenie zgłoszonej wierzytelności otrzymanie zgłoszenia wierzytelności wierzyciel wierzyciel otrzymanie wezwania przygotowania zgłoszenia wierzytelności poprawienie lub uzupełnienie skargi złożenie zgłoszenia wierzytelności wniesienie skargi doręczenie wezwania możliwe reakcje możliwe reakcje brak reakcji brak reakcji poprawienie lub uzupełnienie zgłoszenia wierzytelności sporządzenie skargi doręczenie wezwania otrzymanie zawiadomienie o uwzględnieniu skargi złożenie dokumentów doręczenie zarządzenia o zwrocie wierzytelności podlegające zgłoszeniu nie tak tak nie nie tak nie tak nie tak nie tak do dnia upływu terminu nie tak do dnia upływu terminu nie tak do dnia upływu terminu tak nie

Krok: wierzytelności podlegające zgłoszeniu

Wierzyciel upadłego chcący uzyskać zaspokojenie przysługującej mu wierzytelności osobistej w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność. Z uwagi na dualistycznych charakter postępowania upadłościowego (rozpoznawczo-wykonawczy), zgłoszenie wierzytelności spełnia więc taką funkcję, jak wytoczenie powództwa w procesie czy zgłoszenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (zob. uchw. SN z 02.03.2005 r., III CZP 98/04, OSNC 2006, Nr 2, poz. 21).

Wierzyciel, który nie zgłosił sowiej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jego wierzytelności co prawda nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego nie może być przymusowo dochodzona.

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (art. 236 ust. 1 p.u.).

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi również, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu (art. 236 ust. 1 i 2 p.u.). Regulacje tą stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Poza wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, na liście wierzytelności z urzędu umieszcza się należności ze stosunku pracy oraz roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot z masy upadłości świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego.

Krok: przygotowania zgłoszenia wierzytelności

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;

2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.