Wiśniewski Paweł, Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 3 maja 2012 r.
Autorzy:

Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości

Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości

Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości

Zgłoszenie się do udziału w licytacji nieruchomości komornik sądowy komornik sądowy dopuszczenie do udziału w przetargu możliwy przebieg postępowania odmowa dopuszczenia do udziału w przetargu licytant licytant zgłoszenie się do udziału w przetargu

Krok: zgłoszenie się do udziału w przetargu

Zgłoszenie się do udziału w przetargu następuje przez stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym na licytację oraz złożenie oświadczenia o chęci wzięcia udziału w przetargu.

Osoba mająca zamiar uczestniczyć w przetargu obowiązana jest złożyć komornikowi rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 k.p.c.). Od obowiązku złożenia rękojmi zwolniona jest osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem (art. 964 § 1 k.p.c.).

Rękojmia może być złożona w gotówce lub w formie przelewu na rachunek bankowy komornika (art. 815 k.p.c.), a ponadto w książeczce oszczędnościowej, jak również w inny sposób wskazany przez komornika w obwieszczeniu o licytacji (art. 953 § 1 pkt 4 k.p.c.).

Osoba biorąca udział w przetargu może być zastępowana prze pełnomocnika. Pełnomocnictwo to może być udzielone każdej osobie mającej zdolność sądową, a nie tylko podmiotom wymienionym w art. 87 k.p.c. (tak również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 56/08, OSNC 2009, nr 7-8, poz. 108).

Zgodnie z art. 977 k.p.c., pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia takiego nie wymagają jedynie podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym.

Krok: odmowa dopuszczenia do udziału w przetargu

Na odmowę przez komornika dopuszczenia do przetargu w charakterze licytanta można złożyć skargę sędziemu nadzorującemu licytację.

Patrz również: Skarga na czynności komornika w toku licytacji z nieruchomości.

Niezłożenie skargi przed zamknięciem przetargu nie powoduje jednak utraty prawa powołania się na wadliwą odmowę dopuszczenia do udziału w przetargu. Można zwrócić uwagę na wskazane uchybienie w trakcie wysłuchania przed wydaniem przez sąd postanowienia o przybiciu (art. 987 k.p.c.), albo podnieść je w zażaleniu na postanowienie o przybiciu (art. 997 k.p.c.).

Niedopuszczenie do udziału w przetargu osoby, która mogła wystąpić jako licytant, uzasadnia wydanie przez sąd postanowienia o odmowie udzielenia przybicia na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Komornik powinien odmówić dopuszczenia do przetargu osoby, która:

– należy do kręgu osób wymienionych w art. 976 § 1 k.p.c., a więc:

* dłużnika,

* małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa dłużnika lub komornika,

* osób obecnych na licytacji w charakterze urzędowym,

* licytanta, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,

* osoby, która może nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiła,

– nie złożyła rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź złożyła rękojmię w wysokości niższej niż wymagana, czyli w wysokości niższej niż jedna dziesiąta części sumy oszacowania (art. 962 k.p.c.),

– nie ma zdolności sądowej (por. art. 64 k.p.c.) lub procesowej (por. art. 65 k.p.c.),

– zgłasza się jako pełnomocnik, ale nie wykazała swojego umocowania dokumentem spełniającym wymagania z art. 977 k.p.c.