Ambroziewicz Maciej, Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez pracownika lub byłego pracownika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez pracownika lub byłego pracownika

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez pracownika lub byłego pracownika

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej przez pracownika lub byłego pracownika

Podejrzenie choroby zawodowej to stan, w którym nastąpiło stwierdzenie objawów lub zmian patologicznych, mogących mieć związek z czynnikiem szkodliwym występującym w środowisku pracy (na stanowisku pracy) bądź z istotą wykonywanej pracy (jej rodzajem). Podejrzenie choroby zawodowej podlega zgłoszeniu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy.

lekarz medycyny pracy lekarz medycyny pracy przeprowadzenie badania (!) stwierdzenie  braku podstaw do  wszczęcia  postępowania zgłoszenie pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej potwierdzenie podejrzenia choroby zawodowej pracodawca pracodawca skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy powzięcie zawiadomienia o chorobie zawodowej pracownik pracownik zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej potwierdzenie brak potwierdzenia

Krok: zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Choroba zawodowa to pojęcie medyczno-prawne. Definicja legalna choroby zawodowej, zawarta w art. 2351 k.p. stanowi, że za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej „narażeniem zawodowym”.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych (art. 2352 k.p.).

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, zgodnie z art. 235 § 22 k.p., może dokonać również były pracownik, jeżeli podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę.

Zarówno wykaz 26 chorób zawodowych, jak i okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do r.c.z.

Wykaz chorób stanowi katalog zamknięty, a więc tylko choroby w nim określone mogą być uznane za choroby zawodowe. Potwierdził to również NSA uznając, że „jeżeli choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim nie figuruje w wykazie chorób zawodowych, nie można orzec o chorobie zawodowej wnioskodawcy” (OSK 185/2004).

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Krok: skierowanie pracownika do lekarza medycyny pracy

Zakres profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, zgodnie z § 6 r.b.l.p., obejmuje m.in. przypadki przeprowadzenia badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w związku z podejrzeniem u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 k.p.). W takim przypadku skierowanie na te badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy (lub zgłoszeniu podejrzenia choroby zawodowej).