Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS

Krok: zatrudnienie pierwszego pracownika, powstanie stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby lub powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonego wyłącznie zobowiązanego do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo na ubezpieczenie osoby z nim współpracującej.

Obliczanie, rozliczanie i przekazywanie do ZUS składek spoczywa na płatnikach składek, którzy zostali wskazani w art. 4 pkt 2 u.s.u.s. Tylko nieliczni ubezpieczeni są jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. osoby prowadzące pozarolniczą działalność). W zdecydowanej większości przypadków role te są rozdzielone i ubezpieczony nie jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne. Podmiot, który jest płatnikiem składek ma obowiązek zgłosić się do ZUS.

Zgłoszenia płatnik składek powinien dokonać jeszcze zanim zgłosi do ZUS pierwszego ubezpieczonego.

Ważne!

Płatnik składek, za wyjątkiem przedsiębiorcy, ma obowiązek złożyć ZUS dokument zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od:

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby’

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących,

3) daty otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej (w przypadku twórców i artystów).

Dotyczy to również tych płatników składek, którzy są zobowiązani wyłącznie do rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Krok: ustalenie czy płatnik składek jest osobą duchowną lub osobą podlegającą dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (za wyjątkiem osoby prowadzącej pozarolniczą działalność)

Ustalając, czy i w jakim trybie płatnik składek powinien zgłosić się do ZUS w pierwszym rzędzie należy ocenić, czy nie jest on osobą duchowną bądź osobą, która podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wyłącznie zobowiązaną do opłacania składek na własne ubezpieczenia. Okoliczności te determinują tryb, w jakim płatnik składek jest zgłaszany do ZUS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację