Zgłoszenie instalacji - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Zgłoszenie instalacji

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie jest czynnością materialnotechniczną, na skutek której nie jest wydawane żadne orzeczenie. Zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) - dalej p.o.ś. - niewywiązanie się z obowiązku dokonania zgłoszenia stanowi wykroczenie. Obowiązek dokonania zgłoszenia ciąży na prowadzącym instalację, który powinien być utożsamiany z korzystającym ze środowiska. Co do zasady, zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmiany wynikające z ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Nowelizacja ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. wprowadza instytucję milczącego załatwienia sprawy (art. 122a-122g k.p.a.), która to znajdzie zastosowanie do zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania zezwolenia, w takim zakresie w jakim nie regulują tego przepisy szczególne (tj. przepisy p.o.ś.). W konsekwencji organ prowadzący sprawę i prowadzący instalację, oceniając możliwość dokonania zgłoszenia i jego skutki, zobowiązani są brać pod uwagę zarówno rozwiązania wynikające z p.o.ś. jak i k.p.a. w zakresie milczącego załatwienia sprawy.

Krok: powstanie obowiązku zgłoszenia

Obowiązek dokonania zgłoszenia konkretyzuje się w sytuacji, gdy instalacje niewymagające pozwolenia mogą negatywnie oddziaływać na środowisko. Pojęcie instalacji zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 6 p.o.ś. Patrz również Eksploatowanie instalacji i urządzenia.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880) określił instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a które są objęte obowiązkiem zgłaszania. Przedmiotowy obowiązek odnosi się zarówno do instalacji nowo zbudowanej, jak i zmienionej w sposób istotny.

Zgłoszenie instalacji organ organ udokumentowanie zgłoszenia zweryfikowanie wymagań formalnych zgłoszenia (!) rozważenie  konieczności  wniesienia  sprzeciwu wniesienie sprzeciwu prowadzący instalację prowadzący instalację powstanie obowiązku zgłoszenia ustalenie negatywnego oddziaływania na środowisko dokonanie zgłoszenia kompletne niekompletne 30 dni 30 dni

Krok: ustalenie negatywnego oddziaływania na środowisko

Ustawodawca nie określił precyzyjnie, co kryje się pod pojęciem negatywnego oddziaływania na środowisko. Pomocniczo posłużyć się można wskazaniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).