Kostrzewa Piotr, Zgłoszenie do ubezpieczeń

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2020 r.
Autor:

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Zgłoszenie do ubezpieczeń płatnik składek płatnik składek ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - druk ZUS ZZA ocena, czy tytułem do ubezpieczeń jest przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego? złożenie w ZUS raportu ZUS RCA albo raportu ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 XX albo 12 40 XX ocena, czy ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu? ubezpieczony podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu - druk ZUS ZUA ubezpieczony ubezpieczony objęcie ubezpieczonego ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem zdrowotnym tak nie nie tak

Krok: objęcie ubezpieczonego ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem zdrowotnym

Wszystkie osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zgłoszeniu do tych ubezpieczeń. Także osoby, które posiadają tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jeżeli chcą podlegać tym ubezpieczeniom muszą się do nich zgłosić. Zgłoszenie jest adresowane do ZUS i dokonuje go płatnik składek (np. pracodawca, zleceniodawca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność).

Ważne!

Osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu powinny być zgłoszone do tych ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (wyjątek dotyczy twórców i artystów, którzy zgłoszenia do ubezpieczeń powinni dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia działalność twórczej lub artystycznej, a także przedsiębiorców korzystających z „małego ZUS plus”, którzy rozpoczynających lub wznawiających działalność gospodarczą w styczniu danego roku kalendarzowych zgłoszenia do ubezpieczeń zasadniczo powinni dokonać do końca tego miesiąca). Z kolei osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadzie dobrowolności zgłasza się do tych ubezpieczeń w wybranym przez siebie terminie.

Należy pamiętać o tym, że ten, kto jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika składek nie zgłasza wymaganych ustawą danych (np. nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która podlega tym ubezpieczeniom) podlega karze grzywny do 5000 zł.

Krok: ocena, czy tytułem do ubezpieczeń jest przebywanie na urlopie wychowawczym lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego?

Osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym bądź pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego są zgłaszane do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych lub ubezpieczenia zdrowotnego w szczególny sposób. Stąd też płatnik składek w pierwszym rzędzie powinien ustalić, czy dla ubezpieczonego tytułem do ww. ubezpieczeń jest właśnie przebywanie na urlopie wychowawczym bądź pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.