Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zgłoszenie do rejestru otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej (aktualizacji danych)

Zgłoszenie do rejestru otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej (aktualizacji danych)

Zgłoszenie do rejestru otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej (aktualizacji danych)

Procedura ma na celu wskazanie zasad związanych ze zgłaszaniem do rejestru otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej jak również aktualizacji danych

Krok: zajście warunków do zgłoszenia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru

Otwarcie likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej skutkuje przede wszystkim powstaniem obowiązku dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązek dokonania zgłoszenia otwarcia likwidacji powstaje z dniem otwarcia likwidacji-tj. z dniem zajścia jednej z przyczyn rozwiązania spółki (art. 148 § 1 pkt. 1, 2,4,5 k.s.h.).

Podobnie, zmiany w zakresie danych, dotyczących otwartej już likwidacji spółki podlegają obowiązkowi zgłoszenia.

W przypadku gdyby likwidacja została uchylona (na przykład na podstawie uchwały walnego zgromadzenia), likwidatorzy mają obowiązek zgłosić tę okoliczność sądowi rejestrowemu (zob. art. 464 § 4 k.s.h. w zw. z art. 150 § 1 k.s.h.).

Krok: dane podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Czynności związane ze zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o wpis otwarcia likwidacji mają duże znaczenie w procesie likwidacji spółki. Taki wpis służy przede wszystkim ochronie obrotu gospodarczego jako ważna informacja, że spółka komandytowo-akcyjna uległa przemianie, która istotnie wpływa na sposób działania i kompetencje jej wspólników.

Konsekwencją realizacji obowiązku zgłoszenia otwarcia likwidacji jest powinność zgłoszenia w rejestrze następujących danych:

a) nazwisk i imion likwidatorów i adresów albo adresów do doręczeń ;

b) sposobu reprezentacji spółki i wszelkich modyfikacji w tym zakresie, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki (art. 464 § 1 k.s.h.).

Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

Obowiązkowi zgłoszenia podlega ponadto każda aktualizacja ww. danych związanych z prowadzoną likwidacją (odwołanie likwidatora i powołanie nowych, dokooptowanie nowych do składu wcześniej wyznaczonego, zmiana adresu czy zasad reprezentacji).

Zgodnie z art. 461 § 2 k.s.h. w zw. z art. 150 § 1 k.s.h. zgłoszeniu do rejestru podlega również uzupełnienie brzmienia dotychczasowej firmy spółki. Następuje ono poprzez jej poszerzenie o dodatek „w likwidacji” (zob. M. Trzebiatowski, Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem w likwidacji, Pr. Sp. 2010, Nr 12, s.9 i n.)

Także okoliczność uchylenia likwidacji (np. na skutek podjęcia uchwały zapobiegającej j rozwiązaniu spółki, czy wszczęcia postepowania upadłościowego) podlega ujawnieniu w rejestrze.

Krok: termin na złożenie wniosku

Wpisy dotyczący otwarcia likwidacji a także aktualizacji danych dokonywane są na wniosek. Wpis związany z ujawnieniem likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślniem likwidatorów odwołanych przez sąd następuje natomiast z urzędu (art. 464 § 3 k.s.h. w zw. z art. 150 § 1 k.s.h.).

Wniosek o wpis do rejestru powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Zdarzeniem tym jest otwarcie likwidacji, które następuje z dniem zaistnienia okoliczności uzasadniającej wszczęcie postepowania likwidacyjnego (np. powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki lub zajścia innej przyczyny jej rozwiązania).

Krok: złożenie wniosku o wpis

Każdy z likwidatorów ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru (art. 464 § 1 k.s.h. w zw. z art. 150 §  1 k.s.h.)

Składając wniosek o wpis likwidacji do rejestru wnioskodawca uiszcza opłatę sądową w wysokości 250 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250 zł.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-Z61.

Załącza się do niego następujące formularze:

a) KRS-ZR, który dotyczy osób ustanowionych likwidatorami;

b) KRS-ZN, odnoszący się do bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji;

c)KRS-ZK- dotyczący zmiany - wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki

d) KRS-ZL- w celu wykreślenia prokurentów.

Do wniosku o wpis zmiany danych dołączyć należy także decyzję będącą podstawą rozpoczęcia likwidacji (na przykład uchwałę walnego zgromadzenia) (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 464 k.s.h., LEX/el. 2013).

W związku ze zgłoszeniem powinno dojść do uzupełnienia korpusu firmy dodatkiem „w likwidacji". Właściwym miejscem do ujawnienia tej okoliczności jest pole 39 w części C formularza KRS-Z61.

Do wniosku o wpis otwarcia likwidacji należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów (art. 464 § 2 k.s.h. w zw. z art. 150 § 1 k.s.h.). Jakakolwiek zmiana dotycząca osób likwidatorów wymaga dołączenia wzorów podpisów.

Złożenie wniosku o zmianę wpisu dotyczącego spółki powiązane zostało z „zasadą jednego okienka”.

Zgodnie z art. 19b ust. 1 u.k.r.s. wraz ze zgłoszeniem (otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej) wnioskodawca składa:

1) wniosek o zmianę cech objętych wpisem podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);– RG - 1;

2) zgłoszenie zmiany danych płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych -ZUS - ZPA;

3) zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku -NIP - 2.

Niedołączenie do zgłoszenia otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej ww. wniosków i zgłoszeń stanowi brak formalny skutkujący zwrotem wniosku.

Wniosek o wpis uchylenia likwidacji składa się z wykorzystaniem formularza KRS-Z61, wypełniając pola części C.4.

Krok: otrzymanie wniosku

Wniosek o wpis otwarcia likwidacji rozpatruje sąd rejestrowy albo referendarz sądowy. Okoliczność co do tego, kto rozpoznaje wniosek (sąd rejestrowy, czy referendarz sądowy) będzie miała dla wnioskodawcy znaczenie na etapie możliwości zaskarżenia orzeczeń dotyczących wpisu.

Krok: termin na rozpoznanie wniosku

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu (art. 20a ust. 1 u.k.r.s.).Termin ten ma charakter instrukcyjny.

Krok: badanie formalne wniosku

W toku badania formalnego weryfikowane jest spełnienie przesłanek umożliwiających jego merytoryczną ocenę.

Zob. szerzej procedura usuwania braków wniosku o zgłoszenie do rejestru likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Krok: uruchamianie procedury usuwania braków

Zob. procedura usuwania braków wniosku o zgłoszenie do rejestru likwidacji komandytowo-akcyjnej.

Krok: knieczność złożenia nowego wniosku o wpis

Konieczność złożenia nowego wniosku o wpis

Krok: czy zaszła okoliczność do wydania postanowienia kończącego postępowanie w sprawie?

Sąd rejestrowy może wydać postanowienia kończące postępowanie w sprawie, niebędące postanowieniami merytorycznymi.

Może to być postanowienie o odrzuceniu wniosku. Jego wydanie nastąpi w przypadku, gdy sąd stwierdzi niedopuszczalność drogi sądowej, stan sprawy w toku, powagę rzeczy osądzonej lub niedający się usunąć brak zdolności procesowej wnioskodawcy (art. 199 § 1 pkt 1-3 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Sytuacja taka zaistnieć może np. w gdy został już wcześniej złożony wniosek o otwarcie likwidacji w związku z zaistnieniem określonej przyczyny rozwiązania spółki.

Możliwość umorzenia postępowania zajdzie natomiast, w przypadku zaistnienia przyczyn, z powodu których merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy stało się zbędne, (np. wskutek cofnięcia wniosku) lub z powodu, których wydanie orzeczenia merytorycznego stało się niedopuszczalne wskutek zajścia okoliczności pociągających za sobą brak jednej z bezwzględnych przesłanek procesowych (np. niedopuszczalności drogi sądowej).

Krok: badanie materialne wniosku

Zakres merytorycznej kontroli wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów przez sąd rejestrowy wyznacza art. 23 u.k.r.s. Zob. procedura usuwania braków wniosku o zgłoszenie do rejestru likwidacji komandytowo-akcyjnej.

Krok: procedura usunięcia braków

Zob. procedura usuwania braków wniosku o zgłoszenie do rejestru likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

Krok: wydanie postanowienia

Merytoryczne orzeczenia sądu rejestrowego zapadają w formie postanowień.

W tym przypadku możliwe rozstrzygnięcia polegać mogą na wydaniu postanowienia o:

a) dokonaniu wpisu (zgodnie z wnioskiem).;

b) odmowie dokonania wpisu (oddalające wniosek o wpis);

c) dokonaniu wpisu (częściowym uwzględnieniu wniosku) i oddaleniu wniosku w pozostałej części.

Krok: dokonanie wpisu na podstawie postanowienia

Zgłoszenie i wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny, gdyż jedynie stwierdza, że wskutek zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki nastąpiło otwarcie likwidacji.

Identyczny skutek wywołuje wpis dotyczący zgłoszenia zmiany danych likwidowanej spółki, czy uchylenia likwidacji.

Krok: obowiązki związane z przesłaniem dokumentów i wpisem NIP

Zgodnie z art. 19b ust. 1a u.k.r.s. sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 1 uk.r.s., niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:

1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz

2)  wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego

– wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Krok: możliwość zaskarżenia postanowienia

Dla możliwości zaskarżenia postanowienia o wpisie znaczenie ma okoliczność, czy wydał je sąd rejestrowy, czy referendarz sądowy w zakresie powierzonych mu czynności w postępowaniu rejestrowym.

W przypadku postanowień merytorycznych, rozstrzygających, co do istoty sprawy (uwzględniające lub oddalające wniosek o wpis) wydanych przez sąd rejestrowy, mogą być one zaskarżone apelacją. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie (o odrzuceniu wniosku o wpis, umorzeniu postępowania), zarządzenie o zwrocie wniosku, względnie inne rozstrzygnięcia formalne (jak postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości) są natomiast zaskarżalne zażaleniem (art. 518 zd. 2 k.p.c.).

Orzeczenia referendarza sądowego mogą być natomiast zaskarżone skargą na orzeczenie referendarza (por. art. 5181 w zw. z art. 39822 k.p.c.)