Kaczorowska-Kossowska Iwona, Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2016 r.
Autorzy:

Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu

Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu

Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tj. z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777) - dalej u.p.s.k. - podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, powiadomić Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (dalej: Instytut) za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 23 ust. 3a, 4a i 5a u.p.s.k., o każdym przypadku wystąpienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji, związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu oraz o każdym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby, która może być spowodowana przetoczeniem.

Artykuł 29b ust. 1 u.p.s.k. nakłada analogiczny obowiązek także na każdy podmiot leczniczy dokonujący przetoczenia krwi lub jej składników.

Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 23 ust. 3a, 4a i 5a u.p.s.k., jest obowiązana przeprowadzić, we współdziałaniu z podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wystąpienia przypadków występowania zdarzeń niepożądanych i podjąć działania zapobiegawcze.

Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu minister zdrowia minister zdrowia odebranie sprawozdania przedłożenie sprawozdania Komisji Europejskiej jpsk jpsk odebranie zgłoszenia przekazanie zgłoszenia do Instytutu przekazanie sprawozdania Ministrowi Zdrowia podmiot leczniczy podmiot leczniczy odnotowanie poważnego zdarzenia niepożądanego zgłoszenie do jpsk

Krok: odnotowanie poważnego zdarzenia niepożądanego

Zgłoszeniu podlega każdy przypadek wystąpienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji, związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu oraz o każdym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby, która może być spowodowana przetoczeniem - art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tj. z dnia 17 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777) - dalej u.p.s.k.

Poważnym zdarzeniem niepożądanym jest zaś zdarzenie związane z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, wydawaniem i transportem krwi lub jej składników albo ich przetoczeniem, które mogłoby doprowadzić do śmierci, stanowić zagrożenie życia, spowodować utratę sprawności, pogorszenie stanu zdrowia lub hospitalizację, lub chorobę albo ich przedłużenie (art. 5 pkt 16 u.p.s.k.).

Poważną niepożądaną reakcją jest niezamierzona reakcja organizmu dawcy krwi lub biorcy krwi, związana z oddawaniem krwi lub jej składników albo ich przetoczeniem, prowadząca do śmierci, zagrożenia życia, utraty sprawności, pogorszenia stanu zdrowia lub powodująca hospitalizację lub chorobę albo ich przedłużenie (art. 5 pkt 15 u.p.s.k.).

Krok: zgłoszenie do jpsk

Zgodnie z art. 23 ust. 3a, 4a, 5a w zw. z art. 4 ust. 3 pkt 2–4 u.p.s.k., jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, do których zgłaszane jest poważnie zdarzenie niepożądane lub poważna niepożądana reakcja są:

– regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa - właściwe dla podmiotów leczniczych, innych niż regionalne centra, których miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się na obszarze działania danego regionalnego centrum, określonego w statucie nadanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

– Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - właściwe dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa reprezentowany przez tego ministra;

– Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - MSWiA - właściwe dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa reprezentowany przez tego ministra.