Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Młodzi pracownicy otrzymali od ustawodawcy olbrzymią preferencję podatkową – mogą uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu skorzystania ze zwolnienia konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków.

Krok: zastosowanie zerowego PIT

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., od 1.08.2019 r. wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Z uwagi na fakt, że regulacja weszła w życie z dniem 1 sierpnia, w 2019 r. zwolnienie ma zastosowanie proporcjonalne – jego limit wynosi w bieżącym roku 35 636,67 zł.

Z przepisu tego wynika wiele warunków, które muszą być spełnione w celu skorzystania ze zwolnienia.

Istotne jest przy tym, że zwolnienie stosuje się do przychodów uzyskanych od 1.08.2019 r. Nie ma natomiast znaczenia okres, za który jest dokonywana wypłata.

Krok: (!) ustalenie wieku podatnika

Ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy do ukończenia 26. roku życia. Tymczasem zgodnie z art. 112 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) – dalej k.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Powyższe oznacza, że kolejny rok kończymy w dniu urodzin, a więc zwrot „do ukończenia 26. roku życia” należy interpretować: „do dnia 26. urodzin włącznie”. W efekcie ze zwolnienia korzystają wypłaty dokonane do dnia 26. urodzin włącznie. Z nastaniem tego dnia pracownik kończy 26 lat, a więc jest to ostatni moment na skorzystanie ze zwolnienia. Późniejsze wypłaty podlegają już opodatkowaniu.

Uwaga! Ryzyko: W przepisie wprowadzającym zwolnienie jest mowa wyłącznie o przychodach otrzymanych (nie ma wymienionych przychodów postawionych do dyspozycji!). W efekcie, z literalnego brzmienia przepisów wynika, że w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 lat, ze zwolnienia będą korzystały wyłącznie świadczenia wypłacone do dnia urodzin (można np. wynagrodzenie wypłacić na raty).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację