Musiał Krzysztof J., Zerowy PIT dla młodych podatników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Autorzy:

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Młodzi pracownicy otrzymali od ustawodawcy olbrzymią preferencję podatkową – mogą uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu skorzystania ze zwolnienia konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków.

Zerowy PIT dla młodych podatników płatnik płatnik prawo do zwolnienia przy zaliczkach i zeznaniu prawo do zwolnienia w zeznaniu złożenie wniosku przez podatnika o rezygnacji ze zwolnienia brak prawa do zwolnienia zastosowanie zerowego PIT (!) ustalenie  wieku podatnika ustalenie źródła przychodów (!) rodzaj  przychodów (!) limit  przychodów nie tak do 26 lat powyżej 26 lat objęte zwolnieniem nieobjęte zwolnieniem nie został przekroczony został przekroczony

Krok: zastosowanie zerowego PIT

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., od 1.08.2019 r. wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Krok: (!) ustalenie wieku podatnika

Ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy do ukończenia 26. roku życia. Tymczasem zgodnie z art. 112 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) – dalej k.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Powyższe oznacza, że kolejny rok kończymy w dniu urodzin, a więc zwrot „do ukończenia 26. roku życia” należy interpretować: „do dnia 26. urodzin włącznie”. W efekcie ze zwolnienia korzystają wypłaty dokonane do dnia 26. urodzin włącznie. Z nastaniem tego dnia pracownik kończy 26 lat, a więc jest to ostatni moment na skorzystanie ze zwolnienia. Późniejsze wypłaty podlegają już opodatkowaniu.

Uwaga! Ryzyko: W przepisie wprowadzającym zwolnienie jest mowa wyłącznie o przychodach otrzymanych (nie ma wymienionych przychodów postawionych do dyspozycji!). W efekcie, z literalnego brzmienia przepisów wynika, że w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 lat, ze zwolnienia będą korzystały wyłącznie świadczenia wypłacone do dnia urodzin (można np. wynagrodzenie wypłacić na raty).