Zerowy PIT dla młodych podatników - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zerowy PIT dla młodych podatników

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Zerowy PIT dla młodych podatników

Młodzi pracownicy otrzymali od ustawodawcy olbrzymią preferencję podatkową – mogą uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu skorzystania ze zwolnienia konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków.

Zerowy PIT dla młodych podatników płatnik płatnik wybór roku prawo do zwolnienia przy zaliczkach i zeznaniu złożenie wniosku przez podatnika (2019 r.) prawo do zwolnienia w zeznaniu złożenie wniosku przez podatnika (2020 r. i lata następne) brak prawa do zwolnienia zastosowanie zerowego PIT (!) ustalenie  wieku podatnika (!) ustalenie  źródła przychodów (!) rodzaj  przychodów (!) limit  przychodów 2019 2020 i następne tak nie nie tak do 26 lat powyżej 26 lat objęte zwolnieniem nieobjęte zwolnieniem nie został przekroczony został przekroczony

Krok: zastosowanie zerowego PIT

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., od 1.08.2019 r. wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Z uwagi na fakt, że regulacja weszła w życie z dniem 1 sierpnia, w 2019 r. zwolnienie miało zastosowanie proporcjonalne – jego limit wynosił w 2019 r. 35 636,67 zł.

Z przepisu tego wynika wiele warunków, które muszą być spełnione w celu skorzystania ze zwolnienia.

Istotne jest przy tym, że zwolnienie stosuje się do przychodów uzyskanych od 1.08.2019 r. Nie ma natomiast znaczenia okres, za który jest dokonywana wypłata.

Krok: (!) ustalenie wieku podatnika

Ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy do ukończenia 26. roku życia. Tymczasem zgodnie z art. 112 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) – dalej k.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Powyższe oznacza, że kolejny rok kończymy w dniu urodzin, a więc zwrot „do ukończenia 26. roku życia” należy interpretować: „do dnia 26. urodzin włącznie”. W efekcie ze zwolnienia korzystają wypłaty dokonane do dnia 26. urodzin włącznie. Z nastaniem tego dnia pracownik kończy 26 lat, a więc jest to ostatni moment na skorzystanie ze zwolnienia. Późniejsze wypłaty podlegają już opodatkowaniu.

Uwaga! Ryzyko: W przepisie wprowadzającym zwolnienie jest mowa wyłącznie o przychodach otrzymanych (nie ma wymienionych przychodów postawionych do dyspozycji!). W efekcie, z literalnego brzmienia przepisów wynika, że w miesiącu, w którym podatnik kończy 26 lat, ze zwolnienia będą korzystały wyłącznie świadczenia wypłacone do dnia urodzin (można np. wynagrodzenie wypłacić na raty).