Kowalska Aneta, Zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części - skutki na gruncie VAT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części - skutki na gruncie VAT

Zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części - skutki na gruncie VAT

Zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części - skutki na gruncie VAT

Procedura ma na celu pokazanie skutków zbycia przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT.

Zbycie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części - skutki na gruncie VAT zbywca zbywca (!) klasyfikacja  przedmiotu zbycia  jako  przedsiębiorstwa  / zorganizowanej  części dokonanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa / zorganizowanej części wyłączenie z opodatkowania VAT tak

Krok: (!) klasyfikacja przedmiotu zbycia jako przedsiębiorstwa / zorganizowanej części

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., wprowadza definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z kolei pojęcie przedsiębiorstwa regulowane jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) - dalej k.c. (zob. art. 551 k.c.).

Zob. także wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r., I FSK 1223/11 oraz wyrok ETS z dnia 27 listopada 2003 r., C-497/01.

Uwaga! Ryzyko: Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług może stwarzać wątpliwości interpretacyjne. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Krok: dokonanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa / zorganizowanej części

Zbycie może być odpłatne lub bez wynagrodzenia. Pod pojęciem zbycia należy również rozumieć aport.

Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 października 2009 r., I SA/Po 491/2009 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 lipca 2009 r., I SA/Po 492/2009.

Należy mieć na uwadze pogląd wyrażany w interpretacjach podatkowych oraz orzecznictwie, zgodnie z którym dla wyłączenia z opodatkowania VAT transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa nie powinno mieć znaczenia, czy jest to transakcja jednorazowa, czy też rozłożona na kilka transakcji, w wyniku których następuje zbycie przedsiębiorstwa (np. wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 9 lutego 2000 r., I SA/Gd 2036/97).