Łyjak Grzegorz, Zbiorowy wypadek przy pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Zbiorowy wypadek przy pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji.

Zbiorowy wypadek przy pracy pracodawca pracodawca zawiadomienie poszkodowanych wypadek zbiorowy obowiązki pracodawcy zawiadomienie organów postępowanie wypadkowe

Krok: wypadek zbiorowy

Jeżeli w wyniku tego samego nagłego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby, to przyjmuje się, że nastąpił zbiorowy wypadek przy pracy. Zbiorowy wypadek może przybrać charakter zarówno wypadku śmiertelnego, jak i ciężkiego, gdy zostaną spełnione warunki ich zaistnienia.

Krok: obowiązki pracodawcy

W razie wypadku podczas wykonywania pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Jest on przede wszystkim zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, a także zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.