Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Zbiorowy wypadek przy pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy

Zbiorowy wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji.

Krok: wypadek zbiorowy

Jeżeli w wyniku tego samego nagłego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby, to przyjmuje się, że nastąpił zbiorowy wypadek przy pracy. Zbiorowy wypadek może przybrać charakter zarówno wypadku śmiertelnego, jak i ciężkiego, gdy zostaną spełnione warunki ich zaistnienia.

Krok: obowiązki pracodawcy

W razie wypadku podczas wykonywania pracy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Jest on przede wszystkim zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, a także zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.

Krok: zawiadomienie organów

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest również powinność niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Ważne!

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia oznacza, że należy o wymienionych wypadkach zawiadomić jak najwcześniej, możliwie równolegle do likwidacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Uwaga: Ryzyko!

Jeżeli pracodawca wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób, podlega karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ponadto umyślne zaniechanie wypełnienia obowiązku przez pracodawcę kwalifikowane jako czyn bezprawny będzie wypełniało znamiona przestępstwa, które stanowią, że kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Krok: postępowanie wypadkowe

Procedury postępowania po zaistniałym wypadku zbiorowym są takie same jak przy wypadku indywidualnym i zostały określone w r.u.o.p.w.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Rolą wskazanego zespołu jest niezwłoczne - po otrzymaniu wiadomości o wypadku - przystąpienie do ustalenia jego okoliczności i przyczyn poprzez:

-

dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

-

jeżeli jest to konieczne, sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku,

-

wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,

-

zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku,

-

zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,

-

zebranie innych dowodów dotyczących wypadku.

Krok: zawiadomienie poszkodowanych

Ważne!

Dla każdego z poszkodowanych sporządza się osobną dokumentację powypadkową.