Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autorzy:

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2019 r. istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4).

Krok: podatnik chce złożyć zbiorczą deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych

Z dniem 1.07.2019 r. została wprowadzona możliwość składania zbiorczych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (zob. art. 10 ust. 1a ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm. – dalej u.p.c.c.). Możliwość składania takich deklaracji (oznaczonych symbolem PCC-4) istnieje, jeżeli łącznie spełnione są 2 warunki.

WZÓR – DEKLARACJA PCC-4

Krok: czy podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych?

Pierwszym warunkiem możliwości składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych jest, aby podatnik dokonał w danym miesiącu co najmniej 3 czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych (zob. art. 10 ust. 1a u.p.c.c.). A zatem podatnicy nie mogą składać zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli:

1) w danym miesiącu dokonali tylko jedną lub dwie czynności cywilnoprawnych,

2) czynności cywilnoprawne dokonane przez podatników w danym miesiącu nie obejmują umowy pożyczki ani umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych.

Krok: czy ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich?

Drugim warunkiem możliwości składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych jest, aby ostatnia z mających zostać objętych tą deklaracją czynności została dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich (zob. art. 10 ust. 1a u.p.c.c.). A zatem deklaracjami zbiorczymi na podatek od czynności cywilnoprawnych obejmowane mogą być wyłącznie czynności dokonywane w 14-dniowych okresach (co w przypadku podatników dokonujących tych czynności przez cały miesiąc powoduje, że za dany miesiąc trzeba złożyć 2 lub 3 deklaracje zbiorcze na podatek od czynności cywilnoprawnych.

Krok: istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych

Oznaczony symbolem PCC-4 wzór deklaracji zbiorczej na podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 27.05.2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1069). Deklaracje te należy składać w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu obejmowanych nimi czynności cywilnoprawnych. W tym samym terminie należy wpłacać podatek od czynności cywilnoprawnych wynikający z tych deklaracji (zob. art. 10 ust. 1a u.p.c.c.).

Krok: nie ma możliwości złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadkach gdy nie istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-4), konieczne jest złożenie „zwykłej” deklaracji na ten podatek (PCC-3).