Kostrzewa Piotr, Zbieg tytułów do ubezpieczeń - pozarolnicza działalność gospodarcza i zlecenie

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Zbieg tytułów do ubezpieczeń - pozarolnicza działalność gospodarcza i zlecenie

Zbieg tytułów do ubezpieczeń - pozarolnicza działalność gospodarcza i zlecenie

Zbieg tytułów do ubezpieczeń - pozarolnicza działalność gospodarcza i zlecenie

Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 u.s.u.s., podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego albo 30% minimalnego wynagrodzenia).

ubezpieczony ubezpieczony spełnienie przez ubezpieczonego warunków do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej i zlecenia czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia jest niższa od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej? ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, który powstał najwcześniej ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie tak

Krok: spełnienie przez ubezpieczonego warunków do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej i zlecenia

Prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub przepisów szczególnych oraz wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, stanowią odrębne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalne i rentowych. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenia usług jest wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż wówczas tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych stanowi tylko przedmiotowa działalność.

Ważne!

Pomimo że Sąd Najwyższy (np. wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r., I UK 138/08) uznaje to stanowisko za błędne, ZUS nadal prezentuje pogląd, że jeżeli przychód z tytułu realizowanej w ramach działalności gospodarczej umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług (np. kontraktu menedżerskiego), w świetle przepisów podatkowych, nie jest przychodem z działalności gospodarczej tylko przychodem z działalności wykonywanej osobiście, to taka umowa stanowi odrębny od działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Krok: czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia jest niższa od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?

Pierwszą istotną kwestią, która ma wpływ na zasady, na jakich ubezpieczeniom społecznym podlega przedsiębiorca, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jest to, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia jest niższa niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pod pojęciem „najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność” należy rozumieć kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek albo kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zależności od tego, czy przedsiębiorca spełnia warunki do stosowania preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.