Zbieg ścigania w Polsce i za granicą - OpenLEX

Izydorczyk Jacek, Zbieg ścigania w Polsce i za granicą

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Zbieg ścigania w Polsce i za granicą

Zbieg ścigania w Polsce i za granicą

Zbieg ścigania w Polsce i za granicą

Przejęcie i przekazanie ścigania karnego jest uregulowane w Rozdziale 63. kodeksu postępowania karnego (art. 590–592). Są tutaj przewidziane trojakiego rodzaju sytuacje: po pierwsze - gdy przestępstwo zostało popełnione przez określony podmiot za granicą (art. 590 k.p.k.), po wtóre - gdy przestępstwo popełnił cudzoziemiec w Polsce (art. 591 k.p.k.), oraz po trzecie - sytuacja, gdy co do tego samego czynu tej samej osoby wszczęto postępowanie karne zarówno w Polsce, jak i za granicą (art. 592 k.p.k.). Zob. J. Izydorczyk [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 363–394; J. Izydorczyk, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Edukacja Prawnicza 2009, nr 2 (104), s. 24–27; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym - komentarz, Warszawa 2008, s. 1251–1255.

Przepis art. 592 k.p.k. przewiduje procedowanie w przypadku, gdy postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby wszczęto zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W wyniku konsultacji Ministra Sprawiedliwości z odpowiednim organem państwa obcego dochodzi albo do przejęcia ścigania, albo też do jego przekazania na wniosek Ministra Sprawiedliwości RP. Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym - komentarz, Warszawa 2008, s. 1251–1255.

Zbieg ścigania w Polsce i za granicą Minister Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości możliwe decyzje pozyskanie informacji o tym, że postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby wszczęto zarówno w Polsce jak i za granicą konsultacje z właściwym organem państwa obcego wniosek o przekazanie ścigania z państwa obcego do Polski wniosek o przejęcie ścigania przez państwo obce

Krok: konsultacje z właściwym organem państwa obcego

Jak już powiedziano na podstawie art. 592 § 1 k.p.k. w sytuacji, gdy co do tego samego czynu tej samej osoby wszczęto postępowanie karne w Polsce oraz za granicą - Minister Sprawiedliwości przeprowadza odpowiednie konsultacje z właściwym organem państwa obcego. W przypadku, gdy wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości (tj. np. względy humanitarne, prawa człowieka, itp.), Minister Sprawiedliwości występuje z wnioskiem o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego.

Krok: wniosek o przekazanie ścigania z państwa obcego do Polski

Zobacz Wniosek Ministra Sprawiedliwości do organu państwa obcego o przekazanie ścigania, gdy przestępstwo zostało popełnione przez określony podmiot za granicą.