Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości - OpenLEX

Etel Leonard, Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Procedura przedstawia powstanie obowiązku podatkowego dotyczącego przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu podmiotów innych niż właściciele nieruchomości.

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości podatnik podatnik własność podmiotu innego niż Skarb Państwa i j.s.t. czy przedmiotem opodatkowania włada inny podmiot? obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz jednostkach ANR własność Skarbu Państwa lub j.s.t. czy przedmiot opodatkowania znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych lub ANR? obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu zależnym samoistny posiadacz obowiązek podatkowy ciąży na samoistnym posiadaczu kim jest podmiot władający? samoistny posiadacz obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu kim jest podmiot władający? czy przedmiotem opodatkowania włada podmiot inny niż właściciel? obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu posiadacz zależny czy włada na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego? obowiązek podatkowy ciąży na użytkowniku wieczystym posiadacz zależny użytkownik wieczysty obowiązek podatkowy ciąży na użytkowniku wieczystym nieruchomość lub obiekt budowlany podlegające podatkowi od nieruchomości obowiązek podatkowy ciąży na samoistnym posiadaczu użytkownik wieczysty nie tak nie tak nie tak tak nie

Krok: nieruchomość lub obiekt budowlany podlegające podatkowi od nieruchomości

W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., wskazano podatników podatku od nieruchomości - są nimi właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których nieruchomość (lub obiekt budowlany) stanowi własność jednego podmiotu, lecz znajduje się w posiadaniu innego podmiotu. Zadaniem organu podatkowego jest wtedy prawidłowe wskazanie osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Krok: czy przedmiotem opodatkowania włada podmiot inny niż właściciel?

Co do zasady, podatnikami podatku od nieruchomości obciążającego przedmioty opodatkowania stanowiące własność podmiotów innych niż Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych (niebędących częściami składowymi nieruchomości gruntowej). Od zasady tej ustawodawca przewidział wyraźnie jeden wyjątek dotyczący samoistnych posiadaczy. Można również wskazać na inny wyjątek (choć rzadko spotykany) - dotyczący użytkowników wieczystych.