Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Zbieg prawa własności z posiadaniem albo użytkowaniem wieczystym w podatku od nieruchomości

Procedura przedstawia powstanie obowiązku podatkowego dotyczącego przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu podmiotów innych niż właściciele nieruchomości.

Krok: nieruchomość lub obiekt budowlany podlegające podatkowi od nieruchomości

W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., wskazano podatników podatku od nieruchomości - są nimi właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których nieruchomość (lub obiekt budowlany) stanowi własność jednego podmiotu, lecz znajduje się w posiadaniu innego podmiotu. Zadaniem organu podatkowego jest wtedy prawidłowe wskazanie osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Krok: czy przedmiotem opodatkowania włada podmiot inny niż właściciel?

Co do zasady, podatnikami podatku od nieruchomości obciążającego przedmioty opodatkowania stanowiące własność podmiotów innych niż Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych (niebędących częściami składowymi nieruchomości gruntowej). Od zasady tej ustawodawca przewidział wyraźnie jeden wyjątek dotyczący samoistnych posiadaczy. Można również wskazać na inny wyjątek (choć rzadko spotykany) - dotyczący użytkowników wieczystych.