Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

Zgodnie z art. 741 § 1 k.p.c., zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia (art. 742 § 1 k.p.c.), czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia lub oddalające wniosek o stwierdzenie upadku zabezpieczenia (art. 7541 § 3 k.p.c.). Niniejsza procedura obejmuje zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu (rozumiane jako postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o zabezpieczenie), ale w wypadku pozostałych postanowień zasady wnoszenia i rozpoznania zażalenia są takie same.

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający czy zażalenie zostało wniesione w terminie? badanie warunków formalnych zażalenia usuwanie braków formalnych i fiskalnych zażalenia odrzucenie zażalenia zmiana zaskarżonego postanowienia rozpoznanie zażalenia możliwy sposób rozstrzygnięcia oddalenie zażalenia uchylenie zaskarżonego postanowienia strona strona złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu wniesione w terminie wniesione po upływie terminu nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu składa się do sądu, który wydał postanowienie, albowiem ten sąd jest właściwy do rozpoznania zażalenia (art. 741 § 2 k.p.c.).

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie został zgłoszony w toku postępowania przed sądem drugiej instancji i ten sąd rozstrzygał o wniosku (art. 734 zdanie trzecie k.p.c.), to wydane postanowienie jest niezaskarżalne.

Krok: czy zażalenie zostało wniesione w terminie?

Zgodnie z art. 394 § 2 w zw. z art. 3941a § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień liczony od:

– dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem,

– dnia ogłoszenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia,

– dnia doręczenia postanowienia bez uzasadnienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia.

Postanowienia o zabezpieczeniu wydane na posiedzeniu niejawnym podlegają doręczeniu przede wszystkim uprawnionemu, zaś obowiązanemu niektóre postanowienia nie są doręczane, albo doręcza je inny podmiot jak organ egzekucyjny przystępujący do wykonania zabezpieczenia (art. 740 § 1 k.p.c.) czy sąd wieczystoksięgowy dokonujący wpisu ostrzeżenia wpisu w księdze wieczystej (art. 7563 § 3 k.p.c.).

Patrz również Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego oraz Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego