Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2022 r.
Autorzy:

Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

Zażądanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji inna osoba lub instytucja inna osoba lub instytucja odmowa udzielenia informacji możliwy sposób odpowiedzi udzielenie informacji uczestnik postępowania uczestnik postępowania możliwy sposób odpowiedzi odmowa złożenia wyjaśnień złożenie wyjaśnień organ egzekucyjny organ egzekucyjny potrzeba uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji żądanie udzielenia wyjaśnień żądanie udzielenia informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych

Krok: potrzeba uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji

Przepisy szczególne nakładają na komorników sądowych obowiązek zasięgania informacji i wysłuchania stron postępowania egzekucyjnego także z urzędu. Obowiązkiem komornika przykładowo jest:

– ustalenie majątku dłużnika, jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia (art. 801 k.p.c.),

– żądanie udzielenia informacji od pracodawcy dłużnika o wynagrodzeniu dłużnika za pracę za okres trzech ostatnich miesięcy, dochodach dłużnika z innych tytułów, istnieniu przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia (art. 882 § 1 k.p.c.),

– żądanie informacji od dłużnika zajętej wierzytelności (art. 896 § 2 k.p.c.),

– przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania w egzekucji świadczeń alimentacyjnych (art. 1086 § 1 k.p.c.).

Do zakresu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji należy ustalenie, czy dłużnik jest właścicielem zajętej rzeczy, czy też osoba trzecia, względnie, czy osobie tej przysługuje w stosunku do zajętej rzeczy inne uprawnienie, pozwalające na zgłoszenie żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., IV CSK 6/06, LEX nr 393244).

Krok: żądanie udzielenia wyjaśnień

Żądając złożenia wyjaśnień, organ egzekucyjny powinien określić termin, zastrzec rygor wymierzenia grzywny w razie nieuzasadnionej odmowy dokonania tej czynności, a także zawrzeć w wezwaniu pouczenie o prawie uchylenia się od wskazanego obowiązku.