Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Zawieszenie postępowania (zaprzestanie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego)

Zawieszenie postępowania (zaprzestanie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego)

Zawieszenie postępowania (zaprzestanie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego)

Krok: zaprzestanie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, lecz na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629)).

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629), zarządca sukcesyjny przestaje pełnić funkcję z:

1) dniem śmierci,

2) dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3) chwilą odwołania,

4) upływem terminu, o którym mowa w art. 57 ust. 2 (chodzi o dwutygodniowy termin po złożeniu przez zarządcę sukcesyjnego rezygnacji z pełnienia funkcji), a jeżeli wcześniej powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego - z chwilą powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego,

5) dniem uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 (chodzi o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzekany na podstawie art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej)

- jednak nie później niż z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Zaprzestanie pełnienia funkcji przez osobę ustanowioną zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorcy stanowi obligatoryjną przyczynę zawieszenia postępowania z urzędu.

Krok: zawieszenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem (art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.). Patrz również Wniesienie zażalenia

W sentencji postanowienia wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia (art. 1781 k.p.c.).

Jeżeli sąd dowiaduje się o zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego zarządcę sukcesyjnego oraz o ustanowieniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego, to powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania i jednocześnie o jego podjęciu. Zawieszenie postępowania z mocą wsteczną chroni bowiem stronę przed niekorzystnymi skutkami czynności procesowych lub konsekwencjami upływu terminów w okresie, w którym istniała przyczyna zawieszenia.

Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego, chyba że nastąpiło to po zamknięciu rozprawy (art. 174 § 2 k.p.c.). Uchyleniu podlegają zarówno postanowienia kończące i niekończące postępowanie, jak i wyroki. Nie ma przy tym znaczenia czy chodzi o wyrok wstępny, częściowy, zaoczny czy końcowy. Natomiast w wypadku wyroku łącznego wydanego w połączonych sprawach dotyczących różnych podmiotów podlega on uchyleniu tylko w zakresie rozstrzygnięcia odnoszącego się do zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie postępowania i uchylenie orzeczeń nie wchodzi jednak w grę po prawomocnym zakończeniu postępowania (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 maja 2018 r., I CSK 673/17, Lex nr 2508611).

Skutki zawieszenia postępowania:

– odwołanie przez przewodniczącego wyznaczonej rozprawy, bądź odroczenie rozprawy przez sąd, gdy przyczyna zawieszenia ujawniła się na rozprawie,

– wstrzymanie biegu terminów sądowych i ustawowych (art. 179 § 2 k.p.c.),

– sąd podejmuje jedynie czynności mające na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu (art. 179 § 3 zd. pierwsze k.p.c.),

– czynności stron, niezwiązane z podjęciem postępowania albo zabezpieczeniem powództwa lub dowodu, nie wywołują skutków, aż do chwili podjęcia postępowania (art. 179 § 3 zd. drugie k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację